NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Opleidingsverschillen bij trends in lichamelijke beperkingen en ervaren gezondheid in Nederland

“Het huidige beeld dat de overheid heeft van de gezondheid van oudere werknemers is niet zo betrouwbaar” Als de AOW-leeftijd blijft stijgen, zou ook het percentage oudere werknemers met nietlevensbedreigende gezondheidsproblemen die invloed hebben op hun werkvermogen omhoog kunnen gaan – ondanks een algehele verbetering van de volksgezondheid. Het is lastig om een nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen, omdat de gebruikte gezondheidsindicatoren…

Podcast Pensioen & Duurzaam beleggen – deel III

Onze podcastserie Pensioen & Duurzaam beleggen sluiten we deze week af. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Oscar van Zadelhoff van BeFrank het gesprek aan. Iedere week praat Oscar met nieuwe gasten over dit thema met iedere keer een ander aandachtsgebied. Het laatste deel gaat over engagement en hoe je aan tafel komt met de grote bedrijven. Een gesprek…

Consumptie en tijdsbesteding in reactie op werkloosheid

“Verzekeren werklozen zichzelf tegen inkomensderving?” Werkloosheid heeft vaak grote gevolgen voor inkomen en pensioenopbouw. In welke mate kunnen werklozen deze inkomensdaling opvangen door hun thuisproductie te vergroten? En is er in dit opzicht verschil tussen jongere en oudere werknemers? Het is belangrijk om de antwoorden op deze vragen te weten te komen, want deze informatie helpt om het optimale risicodragend gedeelte van het pensioenvermogen…

Herstelpotentieel voor pensioenfondsen in onderdekking

“Minder risicomijdende beleggingsstrategieën verbeteren het herstel in ongunstige scenario’s” Pensioenfondsen hebben de ambitie om deelnemers na pensionering een inkomen te bieden dat hun levensstandaard in reële termen handhaaft. Door de lage rente sinds 2008 is het voor pensioenfondsen moeilijker geworden om deze reële ambitie voor hun deelnemers waar te maken. In reële termen gemeten (dus inclusief prijsindexatie) zijn Nederlandse pensioenfondsen ernstig onder-gefinancierd. In dit…

De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld

“Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde” De solidariteitsreserve is een nieuw element in het pensioenakkoord. Deze reserve kan worden gebruikt voor intergenerationele risicodeling. Wij hebben aan de hand van de academische literatuur geïnventariseerd hoe de solidariteitsreserve kan bijdragen aan risicodeling tussen generaties en wat de implicaties zijn voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Er worden vier voordelen benoemd in Memorie van Toelichting…

Podcast Pensioen & Duurzaam beleggen – deel II

Onze podcastserie Pensioen & Duurzaam beleggen is vorige week van start gegaan. Deel I over Risico, rendement en het gebruik van data was de aftrap van dit drieluik. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Oscar van Zadelhoff van BeFrank het gesprek aan. Iedere week praat Oscar met nieuwe gasten over dit thema met iedere keer een ander aandachtsgebied. In…

Het effect van het Financieel Toetsingskader (FTK) op de hypotheekbeleggingen van pensioenfondsen

“Hypotheekbeleggingen geven prestaties van pensioenfondsen een impuls” Naar aanleiding van de financiële crisis van 2008-2012 heeft de Nederlandse overheid in 2014 het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) gepubliceerd om de werkgeverspensioenen duurzamer, stabieler en robuuster te maken. Sinds deze vernieuwing van het toetsingskader hebben de pensioenfondsen, die naar manieren zochten om van de crisis te herstellen en hun financiële prestaties te verbeteren, hun beleggingen in…

Wat is inertie?

“Het ontbreken van een duidelijke definitie maakt het lastig om dit probleem doeltreffend aan te pakken” Er is geen duidelijke en algemene definitie van inertie. Dit heeft als gevolg dat pensioendeelnemers die hun situatie bekijken en besluiten om hun pensioen ongewijzigd te laten ten onrechte kunnen worden aangemerkt als inert. Een duidelijker beeld van wat inertie is en welke mensen inert zijn, helpt pensioenexperts…

Nieuwe podcastserie: Pensioen & Duurzaam Beleggen

In navolging van onze vorige podcastserie Pensioen & Arbeidsmarkt, gaan we door met het maken van podcasts waarin een wetenschapper en iemand uit de praktijk onder leiding van een gespreksleider praten over een thema. Deze maand staan onze podcasts in het teken van Pensioen & Duurzaam beleggen.   In drie delen praat gespreksleider Oscar van Zadelhoff van BeFrank iedere week met verschillende sprekers over…

De transitie naar het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel

“Het is onvermijdelijk dat toekomstige ontwikkelingen op de financiële markten invloed zullen hebben op deze transitie” De transitie van het huidige stelsel naar het nieuwe pensioencontract betekent een overstap van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Dit betekent dat pensioenfondsen het collectieve vermogen moeten toedelen aan persoonlijke pensioenvermogens en een solidariteitsreserve. Deze toedeling is gevoelig voor fondsspecifieke veronderstellingen (zoals de initiële dekkingsgraad en de leeftijdsopbouw…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners