NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Promotieonderzoek Kristy Jansen: “Regelgeving rondom de kapitaalverplichtingen speelt een belangrijke rol in beleggingskeuzes”

Waar in de academische wereld relatief veel bekend is over hoe je als individu over je leven zou moeten beleggen, is over beleggingskeuzes van pensioenfondsen nog maar weinig bekend. Kristy Jansen (TiU) dook voor haar promotieonderzoek in de wereld van beleggingsstrategieën, verplichtingen en risicohouding van pensioenfondsen. “De praktijk bleek weerbarstiger dan de theorie. Met behulp van data hebben we meer inzicht gekregen in hoe…

Vacature: senior adviseur (wetenschaps)communicatie

Netspar is op zoek naar een senior communicatieadviseur met een focus op wetenschapscommunicatie. Netspar is het kennis- en onderzoeknetwerk in Nederland op pensioen en vergrijzing, verbonden met Tilburg University. Je komt terecht in een ondernemende omgeving waarin je de directie adviseert over ontwikkelingen op het gebied van (onderzoeks)communicatie en deze adviezen vertaalt naar concrete mogelijkheden voor Netspar. Belangrijke communicatiedoelen zijn de toepasbaarheid van ons…

Arbeidsmarkteffecten van de pensioenpremiesystematiek

“Progressieve premie vermindert transitie-effecten, maar is nadelig voor pensioenuitkering en arbeidsmarktpositie van ouderen” Op dit moment gebruiken veel pensioenregelingen de doorsneesystematiek: alle deelnemers hebben hetzelfde premiepercentage én hetzelfde opbouwpercentage. Jongeren hebben echter een langere beleggingshorizon: een ingelegde euro van een jongere bouwt naar verwachting meer pensioen op dan die van een oudere. In het nieuwe pensioencontract is gekozen voor een leeftijdsonafhankelijke premie en een …

Promotieonderzoek: Arbeidsmarkt- en pensioenscenario’s voor zelfstandigen in beeld

De groep zelfstandigen in Nederland en Europa groeit. In hoeverre zijn zij in staat zich goed voor te bereiden op hun pensioen? En hoe staat het met hun financieel welzijn op latere leeftijd? Het promotieonderzoek van Elisabeth Beusch (Tilburg University) geeft een beter begrip van de heterogeniteit onder zelfstandigen en biedt inzicht in de implicaties van het zelfstandig ondernemerschap voor verschillende groepen over de…

Netspar verwelkomt Pensioenfonds Rail & OV als partner

Op 1 januari 2021 treedt Pensioenfonds Rail & OV toe tot het Netspar-netwerk. Daarmee steunt het pensioenfonds het werkprogramma van Netspar en levert actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling. Walter Mutsaers – voorzitter uitvoerend bestuur Pensioenfonds Rail & OV: “Aansluiting bij een denktank en netwerkorganisatie zoals Netspar, draagt positief bij aan het pensioenproduct van Rail & OV en aan de aantrekkelijkheid van Rail &…

Vergrijzing en verzuim: impact op de verzekeringsvoorkeuren van werkgevers

“Een vergrijzend personeelsbestand leidt tot een significant hogere maandelijkse premie voor de verzuimverzekering” Deze studie onderzoekt de impact van een ouder personeelsbestand op de mate waarin werkgevers een eigen risico nemen en op de premies die ze bereid zijn te betalen voor verzekeringen tegen langdurig ziekteverzuim. Hiervoor zijn gegevens uit een stated preferences- experiment gecombineerd met een vragenlijst die in samenwerking met verzekeringsmaatschappij ASR is…

Eye-tracking gebruiken om individuele besluitvorming te begrijpen

“Eye-tracking kan helpen om pensioencommunicatie beter af te stemmen op de ontvanger” Met Eye-tracking technologie worden de oogbewegingen van een persoon gevolgd wanneer deze informatie tot zich neemt. Zo wordt visuele aandacht vastgelegd en dat biedt inzicht in de cognitieve processen achter beslissingen. We hebben eye-trackingonderzoek op het gebied van gedragseconomie, financiering, accounting en organisatiekunde geanalyseerd om te kijken op welke manier deze technologie…

Roos Vermeij treedt toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft Roos Vermeij per 1 januari 2021 benoemd in de Raad van Toezicht. Met deze benoeming verstevigt onderzoeksnetwerk Netspar haar maatschappelijk draagvlak als honest broker voor kennis over pensioen en vergrijzing. Wouter Bos (voorzitter Raad van Toezicht): “Wij zijn verheugd met deze versterking van onze Raad van Toezicht. Roos is als oud lid van de Tweede Kamer en bestuurder van…

Hoe reageren arbeidsongeschikten op een hogere pensioengerechtigde leeftijd?

“60-plussers met arbeidsbeperking benutten resterende werkcapaciteit nauwelijks” Een hogere AOW-leeftijd heeft positieve gevolgen voor arbeidsparticipatie van ouderen, maar leidt waarschijnlijk ook tot meer aanvragen voor arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. Uit deze studie blijkt dat oudere werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, door de verhoging van de AOW-leeftijd eerder te maken krijgen met een volledige uitkeringssituatie. Financiële prikkels om door te werken hebben voor hen minder effect…

Onderzoeker aan het woord: Jaap Oude Mulders “Demografie en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden” 

Onderzoeker aan het woord: Jaap Oude Mulders “Demografie en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”  Pensioen is volop in beweging en er zijn altijd nieuwe vragen te beantwoorden. Wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Net als nieuwe, jonge onderzoekers die zich met een frisse blik op het pensioenonderzoek storten. Wij vragen hen naar hun drijfveren en wat ze hebben gevonden. Dit keer is dat…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners