ORGANISATIE

Netspar is een stichting. Missie, strategie, werkprogramma en begroting worden door de partners (uit pensioensector en wetenschap) binnen de stichting bepaald. De uitvoering van alle activiteiten is door de stichting ondergebracht bij Netspar Center, een operationele eenheid van Tilburg University.

De belangrijkste adviesorganen:

“organogram Stichting Netspar Netspar Center Stichtingsraad Raad van Toezicht Netspar Directie Staff Scientific Council Partner Research Council Editorial Board

De Stichting Netspar bestaat uit een:

  • Stichtingsraad: hoogste vertegenwoordigende orgaan, bepaalt de strategie en benoemt een aantal leden van de Raad van Toezicht.
  • Raad van Toezicht: ziet erop toe dat het bestuur de goede dingen doet en de dingen goed doet. Keurt de begroting en jaarrekening goed;
  • Bestuur plant en voert uit. De bestuurder is tevens Algemeen Directeur van Netspar Center;

De wetenschappelijke kwaliteit van het Netspar-onderzoek wordt beoordeeld door een onafhankelijke Scientific Council, die rapporteert aan de Raad van Toezicht.

In de statuten van de Stichting Netspar is de structuur en de samenstelling en werking van de Stichtingsraad, de Raad van Toezicht en het Bestuur vastgelegd. Het Netspar reglement bevat onder meer de voorwaarden voor het partnership en belicht de verschillende gremia.

De uitvoering van alle activiteiten vindt plaats binnen Netspar Center, onderdeel van TiU. Netspar Center heeft een directie, bestaande uit een algemeen directeur, een wetenschappelijk directeur, een managing director en een algemeen directielid.

De directie wordt op het gebied van onderzoek en onderwijs geadviseerd door de Partner Research Council, waarin de sector- en academische partners zitting hebben. De Editorial Board, ook bestaande uit partners, beoordeelt (en begeleidt) de praktijkgerichte Netspar-papers en adviseert de directie over de Thesis Awards. Het onderzoek wordt gecoördineerd door programmacoördinatoren. Zij adviseren de directie over de onderzoeksagenda. De organisatie van de evenementen, communicatie, relatiemanagement, project control en bedrijfsvoering zijn belegd bij het Netspar stafbureau.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners