Missie en kernwaarden

Missie

Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland.

Dat doen we door:

  • kennisontwikkeling door middel van het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s;
  • kennisdeling door middel van onderwijs, publicaties, evenementen en webinars, inclusief kennisuitwisseling met het buitenland;
  • netwerkontwikkeling.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onafhankelijkheid, toegankelijkheid en openheid.

Onafhankelijk

Netspar behartigt geen belangen en kiest geen positie in beleidskwesties. Onze rol is het ontwikkelen en doeltreffend verspreiden van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek onder publieke beleidsmakers, de academische gemeenschap en professionals en bestuurders van financiële instellingen en pensioenfondsen.

Wij borgen onze onafhankelijkheid door:

  • ons te houden aan de gedragscode voor Nederlandse Universiteiten;
  • onderzoeksvoorstellen te laten beoordelen door een internationale, onafhankelijke wetenschappelijke raad;
  • in het onderzoek, op evenementen, in publicaties en in het onderwijs uiteenlopende, academisch gefundeerde visies onder de aandacht te brengen;
  • onze partners wel een rol te geven in de prioritering van onderwerpen voor onderzoek (welke onderzoekvragen zijn belangrijk), maar geen invloed te geven op de onderzoeksmethodiek of te publiceren resultaten (dat is aan de wetenschapper);
  • resultaten van onderzoek openbaar toegankelijk te maken via onze website;
  • het brede netwerk van partners waarin de diversiteit met alle verschillende belangen van de sector weerspiegeld wordt.

Toegankelijk

We staan open voor nieuwkomers; we benaderen actief onderzoekers van verschillende disciplines voor nieuwe onderzoekthema’s. En we streven naar een netwerk van partners uit de sector waarin   de diversiteit in de sector en de verschillende belangen hierin weerspiegeld worden. Daarnaast zorgen we dat beleidsrelevant onderzoek op een toegankelijke wijze naar buiten wordt gebracht via publicaties, one pagers op onze openbare website, webinars, events, en via de (sociale) media (Twitter en LinkedIn).

Open

Binnen en buiten ons netwerk is sprake van verschillende en vaak tegengestelde belangen. De meerwaarde van Netspar is dat we op zoek gaan naar de gemeenschappelijke onderzoeksvragen en die van een antwoord proberen te voorzien. Netspar faciliteert een open dialoog en interactie tussen de diverse stakeholders; beleidsmakers en bestuurders bij de overheid en in de pensioen- en verzekeringssector en wetenschappers. Hiertoe organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Tijdens evenementen geven we verschillende visies een podium. In onze activiteiten proberen we verschillen van inzicht expliciet te maken en te verbinden; zodat duidelijk is waarover men het wel/niet eens is en er gerichter gezocht kan worden naar oplossingen.

Laatst bijgewerkt op 10 december 2021.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners