PRIVACY VERKLARING

 1. AANSPRAKELIJKE PARTIJ EN AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Netspar en uitvoeringsorganisatie Netspar Center zijn onderdeel van Tilburg University. Stichting Netspar is verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en transparant over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, zoals te lezen is in deze privacyverklaring. Allereerst voldoet de universiteit aan alle eisen die de AVG stelt.

 1. HOE VERWERKT NETSPAR UW GEGEVENS?

Netspar Center neemt haar wettelijke taak om persoonsgegevens te beschermen zeer serieus. Voor onderwijs, onderzoek en voor veel andere activiteiten van het Netspar Center moeten persoonsgegevens worden verwerkt. Netspar Center conformeert zich aan het AVG-beleid van Tilburg University. De door de Stichting Netspar gefinancierde en door Netspar Center uitgevoerde projecten dienen de gedragscodes van de VSNU te respecteren en het AVG-beleid zoals vastgelegd door de coördinerende universiteit.

 1. WAARVOOR VERWERKT NETSPAR UW PERSOONSGEGEVENS?

Netspar Center gebruikt persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering en voor een goede uitvoering van alle Netspar-activiteiten. De belangrijkste processen waarvoor Netspar Center persoonsgegevens verzamelt, zijn de volgende:
>Deelname aan evenementen
Administratie, organisatorische analyse, ontwikkelings- en managementrapportage, jaarlijkse rapportage aan partners en audits.
>Onderwijsadministratie
De algemene onderwijsadministratie vindt plaats op universitair niveau. Ook de administratie voor specifieke Netspar-activiteiten wordt door Netspar Center bijgehouden: administratie, organisatorische analyse, ontwikkelings- en managementrapportage, jaarlijkse rapportage en audits.
>Bedrijfsvoering en Financiën
Financiële administratie, beheer van inkoop- en betalingssystemen, het uitvoeren en beheren van IT-gerelateerde werkzaamheden, alle overige zaken die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Werving en selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, interne en externe informatievoorziening, het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiemanagement, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatorische analyse, ontwikkelings- en managementrapportage, klachten afhandeling.
>Verwerking op de website
Netspar Center verwerkt persoonsgegevens via de website, bijvoorbeeld door het gebruik van contactformulieren (zie de pagina Disclaimer voor meer informatie). Dit gebeurt op basis van toestemming. Alle processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, worden vastgelegd in een register van gegevensverwerkingsactiviteiten. Zo heeft Netspar Center een compleet en actueel overzicht van alle processen waarbij gegevens worden verwerkt. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn nader gespecificeerd in het verwerkingsregister.

 1. VAN WIE VERZAMELT NETSPAR CENTER PERSOONSGEGEVENS?

Bij bovengenoemde processen behoren de personen over wie Netspar Center gegevens verzamelt tot verschillende categorieën:

 • Deelnemers aan evenementen,
 • Studenten / alumni,
 • Auteurs van Netspar-gerelateerde publicaties,
 • Projectleiders, -leden en of andere fellows,
 • Gremia-leden (bijv. PRC, RvB en SC),
 • Mensen die zijn aangemeld voor een of meer mailingdiensten van Netspar,
 • Bezoekers van de website (met de meest minimalistische instellingen van Google Analytics).

In het verwerkingsregister worden de gegevensverwerkingen per categorie betrokkenen nader gespecificeerd.

 1. WELKE GEGEVENS VERZAMELT NETSPAR CENTER?

Bij elk proces worden verschillende persoonsgegevens verzameld. De meest verzamelde gegevens zijn:

 • naam, adres en woonplaats,
 • bankrekeningnummer (IBAN),
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • persoonlijke professionele websites,
 • foto’s en video’s,
 • deelname aan activiteiten of gremia.

Netspar Center verzamelt (persoons-) gegevens direct van de betrokkene, maar kan ook persoonsgegevens van derden ontvangen voor zover dit in overeenstemming is met de wet. De gegevensverwerkingen zijn nader gespecificeerd in het verwerkingsregister.

 1. VERWERKINGSREGISTER

Het verwerkingsregister van Stichting Netspar vindt u hier: verwerkingsregister Netspar

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. In het gegevensregister van Netspar Center kunt u per categorie betrokkenen zien welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe wij aan deze gegevens zijn gekomen en aan wie wij de gegevens verstrekken. Netspar Center streeft naar meer transparantie. Alle individuen hebben daarom de volgende rechten:
>Toegangsrecht
Betrokkenen hebben het recht om te vragen welke gegevens Netspar Center over hen heeft. Zij mogen vragen om inzage in deze gegevens.
>Recht op rectificatie
Mensen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren of om aanvullende informatie aan hun persoonsgegevens toe te voegen.
>Recht om vergeten te worden
Netspar Center zal in een bepaald aantal gevallen persoonsgegevens wissen als een betrokkene (de persoon wiens gegevens de organisatie verwerkt) daarom verzoekt. In dat geval wordt het dossier van de betrokkene geanonimiseerd. Indien een persoon verzoekt om enkel bepaalde gegevens te wissen, bijvoorbeeld uitschrijving voor een mailing, dan zal Netspar Center daaraan gehoor geven.
>Recht op beperking van verwerking
In bepaalde situaties geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming mensen het recht om het gebruik van hun gegevens te beperken. Het recht op beperking van de verwerking is van toepassing in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:
– De gegevens kunnen onjuist zijn,
– De verwerking is onrechtmatig,
– De gegevens zijn niet meer nodig,
– Betrokkene heeft bezwaar gemaakt.
>Recht op gegevensoverdracht
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft mensen in bepaalde situaties het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen voor de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien technisch mogelijk verzorgt Netspar deze overdracht aan de andere organisatie zelf. Het recht op dataportabiliteit is van toepassing in situaties die voldoen aan de volgende criteria:
– Gegevens zijn verkregen op basis van toestemming of overeenkomst,
– De verwerking is geautomatiseerd.
>Recht van bezwaar
Als iemand bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, moet de organisatie zich onthouden van de verwerking van de gegevens.
>Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als iemand de gebruikelijke procedures van verzoek en/of bezwaar heeft gevolgd en niet tevreden is met de gevolgde procedure of het antwoord, kan iemand een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Het eerste aanspreekpunt voor klachten is de interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming via fg@tilburguniversity.edu

 1. CONTACTGEGEVENS

Mocht u nog vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens door Netspar Center of Stichting Netspar, neem dan gerust contact op via e-mail: dataprotection@netspar.nl

Netspar Events
Op alle Netspar events is het mogelijk dat er foto-/audio-/videomateriaal van bezoekers gemaakt worden, door of namens Netspar in het kader van wervingsactiviteiten en/of algemene interne en externe communicatie door Netspar. Door zich in te schrijven voor een event, gaat u ermee akkoord dat de foto’s /audio-/video-opnames kunnen gebruikt worden voor publicitaire uitgaven van Netspar zoals affiches, folders en brochures, website, social media en voorlichtingspresentaties.
De foto’s/audio-/video-opnames zijn eigendom van Netspar. De foto’s/audio-/video-opnames kunnen in opdracht van Netspar door derden worden gebruikt in het kader van de hierboven genoemde publicitaire uitgaven. Behalve in het geval van opzet en/of grove schuld zijn Netspar en/of ingehuurde derden die worden ingeschakeld bij de realisering van publicitaire uitgaven, niet aansprakelijk voor door ondergetekende (eventueel) te lijden (materiële en/of immateriële) schade.

De foto’s/audio/video opnames kunnen worden opgeslagen in de beeldbank van de universiteit gedurende maximaal vijf jaar en mogelijk langer bewaard voor historische doeleinden. Netspar heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de foto’s/audio/video-opnames te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners