NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden” Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-jarige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan persoonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen…

Extra ronde Topicality projecten: call voor additioneel onderzoek in verband met de coronacrisis

De corona crisis heeft niet alleen ons leven op z’n kop gezet maar stelt de pensioen- en verzekeringssector ook voor grote nieuwe vragen. Netspar stelt daarom een extra ronde open voor Topicality projecten (kortlopend onderzoek) specifiek gericht op onderzoek dat kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Onderzoekers kunnen hiervoor voorstellen indienen tot maandag 11 mei, 12.00 uur.  Onderwerpen en procedure De onderzoeksvoorstellen…

Netspar 15 jaar toegevoegde waarde van wetenschap voor pensioen

Netspar bestaat 15 jaar. Dat vieren we. In gedachten op dit moment. Later dit jaar vieren we het graag echt. Voor nu concentreren we ons op de nieuwe kennisvragen die de coronacrisis voor de pensioensector oplevert. Ons onderzoek loopt door en kennisdeling doen we zoveel mogelijk digitaal. Zo dragen we, ook in bijzondere tijden, bij aan een goed geïnformeerd pensioendebat in Nederland. Casper van…

Netspar maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus: bijeenkomsten digitaal

Ook Netspar neemt vanzelfsprekend verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. In lijn met de richtlijnen van het RIVM en van Tilburg University, is hiertoe een aantal maatregelen van kracht. We streven ernaar om onderzoek, publicaties en events zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijeenkomsten vinden daarom voorlopig – in elk geval tot 1 juni – digitaal plaats….

Geheugen schetst te positief beeld van in het verleden behaalde resultaten

Interview met Paul Smeets (Maastricht University) Bij de vorming van financiële beslissingen, blijkt het geheugen je vaak een té positief beeld van het verleden voor te spiegelen. Dat blijkt uit onderzoek van Paul Smeets e.a. (UM). “Het geheugen blijkt geen goede raadgever. In het geval van onze studie zien we dat mensen in het verleden behaalde beleggingsresultaten stelselmatig te rooskleurig inschatten op basis van…

Hervorming langdurige zorg: trends in het gebruik van verpleging en verzorging

“Hervorming Langdurige Zorg leidt nog niet tot doelmatiger gebruik verpleging en verzorging” De Hervorming Langdurige Zorg van 2015 had als belangrijk doel de financiële houdbaarheid van de Nederlandse ouderenzorg te verbeteren. Het inperken van de uitgavengroei gebeurde onder meer via financiële prikkels, opdat (potentiële) gebruikers, aanbieders en zorgverzekeraars doelmatiger om zouden gaan met zorg. Het blijkt echter dat ondanks de verandering in financiering het…

Eigen bijdrage aan ouderenzorg

“Financieel risico verpleeghuiszorg het grootst voor ouderen met laag inkomen” De verschillen in de eigen bijdragen die ouderen betalen aan langdurige ouderenzorg zijn groot. Zorggebruikers met een laag inkomen zijn over het algemeen een groter deel van hun inkomen aan de eigen bijdrage kwijt dan gebruikers met een hoog inkomen. Vooral de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg is een financieel risico voor ouderen met een…

Nieuw kortlopend onderzoek van start: Topicality projecten toegekend

De Netspar-directie kende op advies van de PRC medio februari financiering toe aan zeven nieuwe kortlopende onderzoeksprojecten. We gaan onder meer aan de slag met de ethiek rondom datascience en het vaststellen van risicohouding van deelnemers. In onze kortlopende projecten werken sector en wetenschap nauw samen op actuele (pensioen)onderwerpen, passend binnen de onderzoeksagenda Netspar NexT. Hierin staan pensioenhervorming, lifecycle planning en de maatschappij in…

Data gebruiken om toereikend pensioen te bepalen: “In veel landen zijn de gerealiseerde vervangingspercentages waarschijnlijk ontoereikend”

Interview met Julian Schmied (Max Planck Institute for Demographic Research) Is een vervangingspercentage van 70% voldoende om na pensionering dezelfde levensstandaard te behouden? Of levert een op data gebaseerde benchmark een ander beeld op van een toereikend pensioeninkomen? Onderzoekers Julian Schmied en Christian Dudel (Max Planck Instituut voor Demografisch Onderzoek) hebben een empirische methode ontwikkeld die kan helpen om een toereikend pensioeninkomen te bepalen….

Inrichting fiscaal kader nieuw pensioencontract: “Beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneesystematiek”

Waar de actuariële pensioenpremie nu nog afhankelijk is van leeftijd, geldt voor het nieuwe pensioencontract één uniforme, leeftijdsonafhankelijke premiegrens. Deze overgang kan hoge compensatiekosten met zich meebrengen, vooral voor 45-55 jarigen. Zij hebben onvoldoende tijd over om de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel recht te trekken. De inrichting van het belastingstelsel kan een rol spelen bij compensatie van deze groep. De…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners