Instemmingsrecht OR & arbeidsvoorwaarde pensioen – De betekenis van het instemmingsrecht van de OR bij eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen

  • Roos Kreijenbroek Roos Kreijenbroek

Met dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag onder welke omstandigheden de instemming van de OR een voldoende zwaarwichtig belang voor de werkgever oplevert om de pensioenovereenkomst eenzijdig te wijzigen.
Sinds 1 oktober 2016 bepaalt de wet dat een voorgenomen besluit van de werkgever tot wijziging, vaststelling, intrekking met betrekking tot een regeling van een pensioenovereenkomst, ongeacht de pensioenuitvoerder, instemming van de OR vereist is. Uit dit onderzoek blijkt dat nog steeds onduidelijkheden bestaan over de reikwijdte van het instemmingsrecht van de OR bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Met name omdat de OR ook instemmingsrecht heeft over delen van de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op het pensioenresultaat. Dit leidt tot onzekerheid in de rechtspraktijk en onnodige geschillen tussen de OR en de werkgever. De bewijslast rust op de OR om aan te tonen of een bepaald element uit de uitvoeringsovereenkomst het pensioenresultaat raakt. Naar mijn mening was het wenselijker geweest om de instemming van de OR te laten zien op de hele uitvoeringsovereenkomst. Ik heb immers betoogd dat de meeste elementen die de
uitvoeringsovereenkomst bevatten van invloed (kunnen) zijn op het pensioenresultaat.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners