Compensatie bij afschaffing doorsneesystematiek

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk wordt. Deze wijziging is gunstig voor toekomstige deelnemers, maar leidt zonder compensatie tot een lager pensioenvooruitzicht voor de huidige 40- tot 50-jarigen. Een goede en gemotiveerde stelselherziening én gerichte compensatie helpen om het draagvlak voor een nieuw pensioensysteem te vergroten en risico’s in verband met claims te beperken.

Bevindingen op hoofdlijnen
  • De introductie van leeftijdsafhankelijke pensioen- opbouw leidt tot een lager pensioenvooruitzicht voor sommige leeftijdsgroepen. Die groepen kunnen worden gecompenseerd door aanwending van een premieop- slag of door herverdeling van pensioenfondsbuffers.
  • Gerichte compensatie is vereist als onderdeel van flankerend overheidsbeleid, zodat de stelselherziening als geheel evenwichtig is en maatschappelijk draagvlak heeft. Compensatie kan voorkomen dat individuele deelnemers disproportioneel worden getroffen door de stelselwijziging.
  • Zonder compensatie heeft het pensioenakkoord weinig kans van slagen. Mét compensatie is het claimrisico in verband met het pensioenakkoord gering, mits de wetgever in samenspraak met sociale partners de stelselherziening goed motiveert, de voor- en nadelen evenwichtig onderbouwt en leeftijdsonderscheid objectief rechtvaardigt.
Effect overstap op degressieve opbouw

Figuur: Vooral 40-50-jarigen ondervinden nadeel door afschaffing van de doorsneesystematiek

Kernboodschap voor de sector

  • Pensioenfondsen, overheid en werkgevers kunnen met evenwichtige belangenafweging en gerichte compensatie bijdragen aan draagvlak voor de stelselherziening.
  • Het claimrisico is mét compensatie gering, mits de wetgever in samenspraak met sociale partners de stelselherziening goed motiveert, de voor- en nadelen evenwichtig onderbouwt en leeftijdsonderscheid
    objectief rechtvaardigt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners