Trainingsparticipatie van oudere werknemers, belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt

Door de stijgende pensioenleeftijd en snelle technologische en organisatorische ontwikkelingen verandert de vraag naar kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt in rap tempo. Het is in deze context cruciaal dat oudere werknemers het niveau van hun kennis en vaardigheden op peil houden en dat werkgevers investeren in hun oudere werknemers. Desondanks zien we een over de tijd weliswaar afnemend, maar nog steeds aanzienlijk verschil in de trainingsparticipatie tussen oudere en jongere werknemers. In dit paper analyseren we het keuzeproces van werkgevers en werknemers met twee keuze-experimenten op het terrein van scholing. In het eerste keuze-experiment wordt aan werknemers gevraagd om te kiezen tussen twee trainingen/cursussen die op bepaalde kenmerken van elkaar verschillen. We laten zien dat oudere werknemers minder vaak kiezen voor een training/cursus die zij in hun eigen tijd moeten volgen, waarvoor zij een financiële bijdrage moeten leveren of die gericht is op loopbaanoriëntatie en coaching. Ongeacht de kenmerken van de training/cursus en in vergelijking met jongere werknemers zijn oudere werknemers daarnaast minder bereid om de training/cursus daadwerkelijk te volgen als zij deze aangeboden zouden krijgen. Dit suggereert een geringere trainingsbereidheid onder oudere werknemers.
In het tweede keuze-experiment wordt werkgevers gevraagd een training/cursus met specifieke kenmerken toe te kennen aan werknemers die onder meer verschillen in leeftijd. We stellen vast dat werkgevers minder geneigd zijn om een training/cursus aan te bieden aan een werknemer van 60 jaar dan aan een jongere werknemer. Dit wijst op een geringere werkgeversbereidheid om in de scholing van oudere werknemers te investeren. De voorkeur van werkgevers kan in bepaalde omstandigheden echter toch uitgaan naar oudere werknemers als zij de prestaties of motivatie van deze werknemers positief beoordelen. Onze bevindingen suggereren dat zowel vraag- als aanbodfactoren verantwoordelijk zijn voor het verschil in trainingsparticipatie naar leeftijd en dat werkgevers positief selecteren op basis van de prestaties en motivatie van werknemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners