Het Nederlandse pensioenstelsel: weerbaar en wendbaar

  • Gerard Verheij Gerard Verheij

In dit paper van Gerard Verheij, waarin de voorstellen van de gezamenlijke werkgeversorganisaties worden uitgewerkt, ligt de nadruk op een weerbaar en wendbaar pensioen. We kunnen trots zijn op ons pensioenstelsel, maar als we het goede willen behouden zullen we bereid moeten zijn het te veranderen. Nationale en internationale trends liggen hieraan ten grondslag. Ondernemers zijn gevoelig voor kosten en zeker als deze moeilijk beheersbaar zijn en voortvloeien uit exogene ontwikkelingen, die de ondernemer niet kan beïnvloeden. Aangezien de meeste pensioenrisico’s een dergelijk karakter hebben, moet er worden nagedacht over de verdeling van de risico’s. De werkgeversorganisaties, die vinden dat de grens is bereikt c.q. gepasseerd, geven een aantal maatregelen om de pensioenregelingen in de tweede pijler beter weerbaar en wendbaar te maken en stellen voor dat de risico’s moeten worden verschoven van de ondernemer naar (het collectief) van de deelnemers. De uitgangspunten solidariteit en collectiviteit blijven als zodanig gehandhaafd, al zullen de grenzen hiervan opnieuw moeten worden bepaald. Gerard Verheij is secretaris pensioenbeleid van VNO-NCW.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners