Het nieuwe nabestaandenpensioen

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Sociale partners staan, in samenspraak met pensioenuitvoerders, voor vele nieuwe keuzes als het gaat om de inrichting van het nabestaandenpensioen. Welke keuzes zijn er te maken met het oog op de Wet toekomst pensioenen? Hoe zit het met de aansluiting tussen de opbouwfase en uitkeringsfase? En welke mogelijkheden zijn er om een dubbele dekking te voorkomen?

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

 • Wilt u voor alle deelnemers een aanvullende nabestaandenpensioenuitkering verzekeren voor het geval de verzekerde overlijdt of ziet u dat als hun eigen verantwoordelijkheid? Welke hoogte van nabestaandenpensioendekking is passend?
 • Kiest u daarbij voor een levenslange uitkering of voor een tijdelijke uitkering voor een aantal jaren?
 •  Wilt u deelnemers met nabestaanden zonder eigen inkomen en zonder overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek aanmoedigen om zelf additionele derdepijlerverzekeringen af te sluiten?
 • Het is mogelijk, maar niet verplicht, de nabestaandenpensioenuitkering in geval van overlijden vóór de pensioendatum te baseren op een percentage van het hele pensioengevend inkomen, voortaan zonder aftrek van een franchise. Acht u het zodanig verzekeren van de ‘Anw-dip’ (Algemene nabestaandenwet) gewenst?
 • Hoe wilt u de totale premie toedelen naar werkgever en werknemer en hoe wilt u die toedelen binnen de werknemers? Als percentage van de pensioengrondslag (lagere inkomens worden ontzien) of als percentage van het hele inkomen?
 • Welke uitkering en welke premie acht u passend bij een groot leeftijdsverschil tussen
  de partners?
 • Zodra de optie er is om nabestaanden de mogelijkheid te bieden een nabestaandenpensioenuitkering versneld op te nemen (bijvoorbeeld een groot deel lumpsum), wilt u die mogelijkheid dan ook bieden of zelfs aanbevelen?
 • Acht u het gewenst dat nabestaanden van verzekerden, die overlijden vóór de
  pensioendatum, na hun eigen pensioendatum eenzelfde nabestaandenuitkering
  ontvangen als bij overlijden van de verzekerde ná de pensioendatum van de verzekerde? Of prefereert u een nabestaandenpensioenuitkering die daalt met de hoogte van de AOW, zodra AOW wordt ontvangen (overbruggingspensioen) om kosten te beheersen en een eventueel té riant nabestaandenpensioen te voorkomen?
 • Acht u het bezwaarlijk als de hoogte van de nabestaandenpensioenuitkering sterk
  afhangt van de precieze datum van overlijden (bijvoorbeeld vlak voor of vlak na de pensioendatum)?
 • Welke mogelijkheden biedt u de deelnemer om de pensioendatum te kiezen en welke consequenties mag dat hebben voor de hoogte van de nabestaandenpensioenuitkering?
 • Wat biedt u aan als default bij voortzetting van de verzekering als de deelnemer
  niet langer werknemer is: een voortzettingstermijn van drie of maximaal zes maanden?
 • Welk beleggings- en toeslagbeleid acht u passend voor (jongere) nabestaanden?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners