Hervorming langdurige zorg: trends in het gebruik van verpleging en verzorging

“Hervorming Langdurige Zorg leidt nog niet tot doelmatiger gebruik verpleging en verzorging”

De Hervorming Langdurige Zorg van 2015 had als belangrijk doel de financiële houdbaarheid van de Nederlandse ouderenzorg te verbeteren. Het inperken van de uitgavengroei gebeurde onder meer via financiële prikkels, opdat (potentiële) gebruikers, aanbieders en zorgverzekeraars doelmatiger om zouden gaan met zorg. Het blijkt echter dat ondanks de verandering in financiering het gebruik van verpleging en verzorging sneller toenam dan voor de hervormingen. Het is dus de vraag of de hervormingen hebben geleid tot doelmatiger gebruik van verpleging en verzorging.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Zorgverzekeraars (en zorgkantoren) hebben beperkte financiële prikkels voor doelmatigheid; een verbeterde risicoverevening kan die prikkels versterken. Een beter Wmo-verdeelmodel is nodig om de financiële prikkels voor afwenteling voor gemeenten te verzwakken.
  • Daarnaast is beter inzicht in kwaliteitsverschillen tussen aanbieders van wijkverpleging nodig.
  • De prikkels voor zorggebruikers kunnen worden verbeterd door voor vergelijkbare vormen van thuiszorg vergelijkbare indicatiecriteria en eigen bijdragen te hanteren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners