Optimaal sparen en verzekeren voor de oude dag: de rol van de collectieve verzekering voor langetermijnzorg

Collectieve verzekeringen en eerste- en tweedepijlerpensioenen bieden bescherming tegen financiële risico’s in latere stadia van het leven, net als het vermogen dat veel ouderen hebben opgebouwd. Omdat elk van deze bronnen slechts gedeeltelijke bescherming biedt en omdat de collectieve verzekeringsregelingen uitgebreid maar inflexibel zijn, kan deze benadering leiden tot overbesparing en oververzekering.

We streven ernaar om betere, geïntegreerde manieren te vinden om dekking te bieden tegen de financiële risico’s in de latere stadia van het leven. Een van de belangrijkste collectieve verzekeringsregelingen biedt bescherming tegen uitgaven voor langetermijnzorg (long-term care, hierna LTC). Door de LTC-verzekeringsregeling zodanig te veranderen dat ​​flexibeler gebruik kan worden gemaakt van inkomen en vermogen, kunnen huishoudens hun consumptie en spaargelden optimaliseren.

Om empirisch bewijs te leveren voor de kosten en voordelen van het verhogen van het LTC-aandeel dat particulier wordt gefinancierd, beoogt dit project twee kennisleemtes op te vullen. Eerst maken we een inschatting hoe alternatieve financieringsmethoden voor LTC het gedrag van huishoudens en de gezondheid van LTC-gebruikers beïnvloedt. Dat doen we door gebruikt te maken van exogene variatie die wordt veroorzaakt door recente beleidshervormingen. Vervolgens gebruiken we de in de eerste stap verworven kennis om te analyseren hoe de financieringsalternatieven het verband tussen inkomen, vermogen en LTC-uitgaven veranderen gedurende de hele levenscyclus. Voor beide analyses gebruiken we unieke, gekoppelde gegevens. Met deze gegevens stellen we levenscycli samen van gezinsinkomen en LTC-uitgaven, waardoor we de problematiek in de tweede stap vanuit een levenscyclusperspectief kunnen bekijken.

Met behulp van de levenscyclusanalyse kunnen we de effecten van hogere particuliere LTC-uitgaven op de toereikendheid van het ouderdomspensioen, particuliere spaargelden en gecombineerde pensioen-/zorgproducten zoals levens-/zorgverzekeringen kwantificeren.

Bekijk hier de publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners