Netspar Brief 11: Nabestaandenpensioen niet verzekerd

  • Bastiaan Starink Bastiaan Starink
  • Michael Visser Michael Visser

De laatste jaren krijgen Nederlanders in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid als het gaat om financiën, pensioenen en zorg. Ook als het gaat om nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer verantwoordelijkheid op de schouders van deelnemers komen te liggen. De Algemene nabestaandenwet (Anw) is sterk versoberd, waardoor slechts een klein percentage mensen nog recht heeft op deze uitkering. Dit ‘Anw-hiaat’ is slechts deels én zeer versnipperd opgevangen door de sociale partners. Er is een woud aan regelingen ontstaan, dat voor deelnemers ondoorzichtig is. Ook worden de arbeids- en relatiemarkt steeds dynamischer en brengen veranderingen zoals wisselen van baan, echtscheidingen of tijdelijke WW-uitkeringen veranderingen in nabestaandenpensioenregelingen met zich mee. Dit wordt niet altijd actief gecommuniceerd, waardoor mensen zich niet bewust zijn van het financieel risico. Mogelijke oplossingen zijn:

  1. Opbouw van nabestaandenpensioen over het gehele salaris, in plaats van alleen over het deel boven de AOW-franchise. Zo lopen mensen met een inkomen dat maar net boven de AOW zit, minder risico.
  2. Uniformering van het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Bijvoorbeeld een standaarddekking – op risicobasis – van een percentage van het laatstverdiende salaris. Daarmee is sprake van een complete dekking, ook in situaties van WW, ziekte, of arbeidsongeschiktheid.
  3. Duidelijkheid bieden wanneer de pensioenregeling geen nabestaandenpensioen biedt en drempelvrije toegang tot (vrijwillige) alternatieven.

In een Netspar-projectgroep zijn de ontwikkelingen in relatie tot nabestaandenpensioen geanalyseerd en zijn de risico’s voor deelnemers in kaart gebracht. De resultaten zijn te lezen in het paper Nabestaandenpensioen. Versnipperde vormgeving vertroebelt risico’s’.

Een beknopte versie van dit paper is er in de vorm van de elfde Netspar Brief ‘Nabestaandenpensioen niet verzekerd’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners