“Een kwestie van geduld”

Bericht van de raad van Toezicht

Pensioen kan soms een kwestie zijn van lange adem. Ben je jong, dan duurt het even voordat je aan pensioen toe bent, ofschoon een optimaal resultaat al vroeg om actie vraagt. Wil je in de polder tot een akkoord komen, dan zijn geduld en doorzettingsvermogen belangrijke eigenschappen gebleken. En zie je het als denktank en kennisnetwerk als je rol om een goed geïnformeerd pensioendebat in Nederland te faciliteren, dan zijn kwaliteit, maar zeker ook uithoudingsvermogen relevant. Netspar heeft beide.

Op basis van klinkende evaluaties vanuit de wetenschap en de praktijk is Netspar er, ondanks soms lastige marktomstandigheden en druk op overheidsuitgaven, in geslaagd opnieuw financiering te realiseren voor een uitdagende onderzoeksagenda en een ambitieuze strategie 2019-2023. Dat is het vijfde programma sinds de oprichting in 2005. Een kwestie van een sterke missie en een lange adem.

Job Swank
voorzitter Raad van Toezicht

Netspar wordt gesteund door heel trouwe partners, die bijna allemaal al vanaf de start participeren. In 2018 is Pensioenfonds PGB als nieuwe partner toegetreden. Het faciliteren van hoogwaardig, maatschappelijk relevant onderzoek, met een actieve inbreng vanuit de sector en een heel divers programma van laagdrempelige kennisdeling, verdient brede steun in de sector; onder meer van pensioenfondsen. Het blijkt de afgelopen jaren uitdagend nieuwe partijen in het unieke kennisnetwerk aan te laten haken. Bovendien zijn partners geïnteresseerd in nieuwe, flexibelere modellen voor participatie. De Raad van Toezicht heeft een commissie ingesteld om te adviseren over de toekomstige financiering van Netspar. Vanuit de gedachte dat de bewezen toegevoegde waarde van Netspar en de blijvend urgente maatschappelijke vraagstukken omtrent de financiering van de oude dag een structurele en breed gedragen funding verdienen.

Daarbij is het voor Netspar van belang zichtbaar te zijn bij de brede groep van mensen die zich beroepsmatig bezighouden met vraagstukken van pensioen en vergrijzing. Ook is het relevant af en toe een steen in de vijver te gooien, of aandacht te vragen voor onderwerpen die niet direct in de spotlights staan, maar wel van belang zijn voor een adequate financiering van de oude dag. Het afgelopen jaar wist Netspar onder meer aandacht te trekken met nabestaandenpensioen, keuzevrijheid in de uitkeringsfase en de toegenomen inkomensongelijkheid door verschillen in levensverwachting. Ook pensioen en Big Data en het sturen van keuzegedrag krijgen aandacht in onderzoek en bij events. Pensioen kijkt vooruit.

Agenda’s Raad van Toezicht en Stichtingsraad

In 2018 heeft de Raad van Toezicht tweemaal fysiek en eenmaal telefonisch vergaderd. Naast de reguliere onderwerpen (goedkeuring jaarrekening, werkplan en begroting) stonden

onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Rapport partnerevaluatiecommissie;
 • Werkprogramma 2019-2023;
 • Financiering 2019 -2023 (inclusief scenario’s);
 • Acquisitie;
 • Rooster van aftreden en samenstelling Raad van Toezicht.

Ook de Stichtingsraad kwam tweemaal fysiek en eenmaal telefonisch bijeen en besprak het nieuwe werkprogramma, de onderzoeksagenda en toekomstscenario’s voor Netspar. De Stichtingsraad heeft in 2018 positief geadviseerd op:

 • Rapport van de partnerevaluatiecommissie;
 • Het werkprogramma 2019-2023 (inclusief financiering);
 • Het werkplan en de begroting 2019;
 • Projectgroepen Echtscheiding en De toekomst van arbeid en pensioen.
Samenstelling

Per 1 januari 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

 • Job Swank (voorzitter, benoemd door Stichtingsraad, zit vergaderingen Stichtingsraad voor);
 • Gerard van Olphen (benoemd door Stichtingsraad);
 • Marco Keim (benoemd door Stichtingsraad);
 • Tuur Elzinga (benoemd door Stichting van de Arbeid);
 • Guusje Dolsma (benoemd door Stichting van de Arbeid);
 • Lex Meijdam (benoemd door Tilburg University).

In afstemming met de Stichtingsraad is de zetel die in de loop 2017 vrij kwam vacant gehouden met het oog op uitbreiding van Netspar met andere partners.

In 2018 is de vertegenwoordiging in de Stichtingsraad namens AFM, NN, Stichting van de Arbeid, SvB en UU gewisseld. Om de aansluiting tussen de Netspar gremia te bevorderen worden de agenda en het verslag van de Raad van Toezicht en de Stichtingsraad onderling gedeeld en met de Partner Research Council.

Lange adem, frisse lucht

In april 2019 start Netspar een nieuw werkprogramma, met een uitdagende onderzoekagenda en een ambitieuze strategie voor hoogwaardige kennisontwikkeling, laagdrempelige kennisdeling en een betrokken netwerk. Hopelijk weet Netspar, geholpen door besluitvorming over pensioenhervormingen, een frisse, goed onderbouwde wind te laten waaien door een toekomstgerichte pensioendiscussie. Met dank aan ieders bijdrage in het afgelopen jaar aan een geordend en goed geïnformeerd pensioendebat, als fundament onder het benodigde geduld.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners