“zichtbaar”

Bericht van de Raad van Toezicht

Onder de titel Pensioen in transitie is Netspar in april 2019 een nieuw meerjarig programma gestart. De onderzoekagenda kent drie hoofdthema’s: pensioenhervorming, lifecycleplanning en maatschappelijke verandering op lange termijn ontwikkeling. Pensioenhervorming is gericht op de actualiteit van de uitwerking van het Pensioenakkoord. De verdere uitwerking van life cycle planning en de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de financiering van de oude dag kijken wat verder vooruit. Er is het afgelopen jaar voor bijna 1 miljoen euro aan nieuw onderzoek toegekend. Onderzoek dat mede door de Netspar-aanpak van waarde is voor de pensioenpraktijk en dat de basis versterkt voor Netspar als honest broker van kennis. De coronacrisis gaat de komende periode ongetwijfeld impact hebben op de onderzoekagenda en vergt flexibiliteit. De crisis toont de waarde van wetenschap.

Een belangrijke ambitie is kennis laagdrempelig te delen, zodat de resultaten van onderzoek input kunnen vormen voor de innovatie van beleid, pensioencommunicatie en -producten. Ook de zichtbaarheid van Netspar in de media is daarvoor relevant. In 2019 verschenen er (buiten de social media) meer dan 100 berichten over Netspar-onderzoek in de landelijke kranten en op televisie

Die zichtbaarheid is ook van belang om het Netspar-netwerk verder uit te breiden. In september 2019 trad pensioenuitvoerder MN voor een jaar toe met de intentie om zich meerjarig aan Netspar te verbinden. En in december besloot BlackRock per 1 januari 2020 deelnemer in Netspar te worden.

Wouter Bos
Voorzitter Raad van Toezicht
(vanaf 1-2-2020)

Verbreden van draagvlak: strategische commissie

Conclusie bij de financieringsronde voor 2019-2023 was dat verbreding van het draagvlak voor Netspar (inhoudelijk en financieel) naar de toekomst toe gewenst is. De Raad van Toezicht heeft in het afgelopen voorjaar een strategische commissie onder voorzitterschap van Bianca Tetteroo gevraagd aanbevelingen [LINK] te doen voor de toekomstige financiering van Netspar. Belangrijke aanbevelingen: stem de financiering af op verschillende behoeften aan lange termijn onderzoek en beleidsgericht, korte termijn onderzoek. Onderdeel daarvan is de onttwikkeling van een nieuw laagdrempelig (sponsor)arrangement gericht op kennisdeling, opleiden en verbinden / netwerken. Een aanbeveling was tevens nauwer samen te werken met partijen op het gebied van wetenschapsfinanciering. Beide aanbevelingen zijn opgepakt. Met Instituut Gak zijn inmiddels afspraken gemaakt over een nieuwe, additionele vorm voor de financiering van onderzoek. En het afgelopen jaar is de samenwerking met Click NL (innovatieplatform voor de creatieve sector) verder vormgegeven, waardoor er cofinanciering voor Netspar-onderzoek wordt gerealiseerd.

In het komend jaar zal verder worden gewerkt aan de zichtbaarheid van Netspar en aan het aantrekken van nieuwe partijen (onder meer pensioenfondsen) en het versterken van de acquisitiekracht van Netspar. Daarmee wordt de basis van Netspar verder versterkt met het oog op de toekomst, zodat wetenschap op praktische wijze bij blijft dragen aan de toekomst van de financiering oude dag in Nederland.

Nieuwe bestuurder

Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag over 2019 is het reeds enige tijd bij de Raad van Toezicht bekend dat Casper van Ewijk gevraagd heeft zijn betrokkenheid bij Netspar als directeur en bestuurder per 1 september 2020 te mogen beëindigen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per april 2020. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in voor die tijd in een opvolger te kunnen voorzien.

Agenda en samenstelling Raad van Toezicht

In 2019 is de Raad van Toezicht eenmaal in vergadering bijeen geweest, in april. Op de agenda stond onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2018, de opdrachtformulering voor de strategische commissie, toetreding MN en het rooster van aftreden plus de vacatures in de Raad van Toezicht.

De najaarsvergadering gericht op het vaststellen van de begroting 2020, het bespreken van de aanbevelingen voor toekomstige financiering, de aanpassing van de criteria voor het academisch partnerschap en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is uitgesteld in afwachting van de aanstaande invulling van twee vacatures in de Raad van Toezicht. Die vergadering vond op 25 februari 2020 plaats.

Samenstelling

Eind december 2019 liep de laatste zittingstermijn van voorzitter Job Swank af. Vanaf juni was Job wegens ziekte niet meer beschikbaar. De Raad van Toezicht heeft Lex Meijdam tot tijdelijk voorzitter benoemd. Per 1 januari 2019 zijn Gerald van Olphen, Guusje Dolsma en Tuur Elzinga aan hun tweede termijn begonnen. Lex Meijdam is per 1 februari 2019 aan zijn tweede termijn begonnen.

De Stichtingsraad heeft in december ingestemd met de benoeming van twee nieuwe RvT-leden. Bianca Tetteroo is per 1 januari 2020 benoemd en per 1 februari 2020 is Wouter Bos als voorzitter aangetreden. Er resteert nog 1 vacante zetel die door de Stichtingsraad wordt benoemd.

Agenda en samenstelling Stichtingsraad

De Stichtingsraad kwam eenmaal fysiek bijeen in september en besprak het werkplan en begroting 2020 en de aanbevelingen van de strategische commissie. De Stichtingsraad heeft in 2019 positief geadviseerd op:

  • Het werkplan en de begroting 2020;
  • Projectgroepen 2020;
  • Benoeming twee nieuwe RvT-leden (schriftelijk, unaniem)

Daarnaast heeft de Stichtingsraad in maart 2019 schriftelijk vragen kunnen stellen bij het jaarverslag en de jaarrekening 2018. De vragen en antwoorden maakten onderdeel uit van de jaarrekening die in april 2019 ter goedkeuring aan de RvT is voorgelegd.

In 2019 is de personele vertegenwoordiging in de Stichtingsraad namens Achmea, APG, a.s.r, NN, PGGM, Stichting van de Arbeid gewisseld. MN is toegetreden per 1-9-2019. Om de aansluiting tussen de Netspar gremia te bevorderen worden de agenda en het verslag van de Raad van Toezicht en de Stichtingsraad onderling gedeeld en met de Partner Research Council.

Tot slot 
Dank aan Job Swank

De Raad van Toezicht is Job Swank veel dank verschuldigd, voor de stimulerende wijze waarop hij zijn rol als voorzitter vervulde. Bij zijn herbenoeming als voorzitter in 2018 heeft Job aangeven dat hij nog maximaal 1 jaar beschikbaar was. Job wilde continuïteit bieden met het oog op de financiering voor de periode 2019-2023 en ook daarna. Job had een uitzonderlijk lange staat van dienst als adviseur en toezichthouder voor Netspar. We willen Job bedanken voor de belangrijke bijdrage die hij, eerst als lid van de zogeheten Adviesraad en vanaf 2012 als lid en uiteindelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, voor Netspar heeft gehad. Job was altijd scherp op de inhoud en met de blik op de toekomst. Job dacht mee, zonder voorschrijvend of bepalend te willen zijn. Vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Stichtingsraad werden onder zijn leiding nauwkeurig op tijd, en met een mix van humor en ernst geleid. Als voorzitter daagde Job uit naar nieuwe oplossingen te kijken en hij hamerde op zichtbaarheid van Netspar in een duidende rol.

En dank aan ieder die betrokken is

Bijdragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. Dat is een ambitie die Netspar partners uit wetenschap en sector samen delen. Betrokkenheid van een breed scala van experts uit de sector maakt dat wetenschap van waarde is voor de praktijk en echt bijdraagt aan de transitie van pensioen. Waarvoor dank.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners