Vernieuwde Raad van Toezicht benoemd

Per 1 januari heeft de Stichting Netspar een vernieuwde, kleinere Raad van Toezicht. Job Swank (DNB) is herbenoemd en volgt Jean Frijns op als voorzitter. Ook zijn Else Bos en Marco Keim herbenoemd door de Stichtingsraad. Cees Oudshoorn en Gijs van Dijk blijven vanuit de Stichting van de Arbeid lid van de RvT en voor de zetel van Tilburg University is er een vacature. Ook is er nog een vacature voor een zetel vanuit de Stichtingsgraad. Daarvoor is een kandidaat beschikbaar, die naar verwachting op korte termijn voor benoeming kan worden voorgedragen.

Met de vernieuwing van de Raad van Toezicht wordt ingespeeld op een aanbeveling in de partnerevaluatie (2014) om tot een vereenvoudiging van de organisatie te komen. Eerder zijn de Partner Research Council en de Partner Education Council samengevoegd. In 2015 is de governance van de Stichting Netspar onder de loep genomen. Geconcludeerd is dat de positie en adviserende rol van de Stichtingsraad, als hoogste vertegenwoordigend orgaan, versterkt kon worden en de Raad van Toezicht meer focus op toezicht zou moeten krijgen.

De Stichtingsraad wordt voortaan om advies gevraagd voordat de RvT begroting en werkplan vaststelt. En het aantal zetels in de Raad van Toezicht is teruggebracht van tien naar zeven.

Vier van de zeven leden worden door de Stichtingsraad benoemd. Else Bos, Marco Keim en Job Swank waren bereid een volgende termijn zitting te nemen. Er resteert een vacature waarvoor een kandidaat beschikbaar is, die naar verwachting op korte termijn ter benoeming aan de Stichtingsraad kan worden voorgedragen. Er is afscheid genomen van Jeroen van Breda Vriesman, Dick Sluijmers en Han van Dissel. Ook Jean Frijns treedt terug.

Naast de vier door de Stichtingsraad benoemde leden bestaat de RvT uit twee leden die door de Stichting van de Arbeid worden benoemd (Cees Oudshoorn en Gijs van Dijk) en Tilburg University benoemt een lid. De TiU-zetel is vacant. Met het College van Bestuur van TiU wordt naar de invulling van die zetel gekeken.

Directie en Stichtingsraad zijn de vertrekkende RvT-leden, en in het bijzonder voorzitter Jean Frijns, erkentelijk voor hun bijdrage aan een stevige positionering van Netspar als de denktank en het kennisnetwerk op het gebied van pensioen, vergrijzing en verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners