De Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) & de voorkeuren van Nederlanders in het pensioenstelsel

Op maandag 18 juni organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst over bovengenoemde onderwerp op de campus van de Erasmus universtiteit. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden.

De effectiviteit van de werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)
Tunga Kantarci, Jan Maarten van Sonsbeek, Daniel van Vuuren

Abstract:
In dit artikel evalueren we de werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA), die in 2006 is geïntroduceerd. Deze regeling beloont uitkeringsgerechtigden als die hun resterende verdiencapaciteit voor minimaal de helft benutten. Difference-in-difference regressies op een administratief databestand van alle gedeeltelijk arbeidsongeschikten tussen 2006 en 2013 laten zien dat als gevolg van deze financiële prikkel een statistisch significante toename van de verdiensten plaatsvindt met 5 euro per dag of 8 procent van het gemiddelde dagloon. De toename van verdiensten bedraagt 7,7 euro voor werknemers die tenminste twee keer het minimumloon verdienden en 8,2 euro voor werknemers jonger dan 45 jaar. We verdelen het totale effect onder in een anticipatie-effect en een responseffect en tonen aan dat het anticipatie-effect dominant is.

De voorkeuren van Nederlanders met betrekking tot het pensioenstelsel
Martin Olsthoorn

Abstract:
In de discussie over het pensioenstelsel wordt vaak gesteld dat het stelsel het vertrouwen van de Nederlandse burger heeft verloren. Om dit vertrouwen te herstellen zou het stelsel persoonlijker en transparanter moeten worden, anders moeten herverdelen, en meer ruimte bieden voor maatwerk of keuzevrijheid. Het is echter nog de vraag of alle Nederlanders waarde hechten aan dergelijke ingrepen, of dat dit slechts geldt voor specifieke subgroepen. Wat zijn de voorkeuren van Nederlanders met betrekking tot het pensioenstelsel, en hoe verschillen uiteenlopende groepen in hun opvattingen op dit punt? De verwachting is dat mensen met een lagere sociaaleconomische status meer nadruk zullen leggen op de uitkomst van het stelsel en minder op de manier waarop het stelsel werkt, dan mensen met een hogere sociaaleconomische status. Om deze hypothese te toetsen is een vignettenstudie uitgevoerd onder 3700 Nederlanders, met een opzettelijke oververtegenwoordiging van zelfstandigen. Respondenten konden hierbij kiezen uit verschillende stelselvarianten, met andere opties in de eerste en tweede pijler.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners