Om de overstap naar een nieuw pensioencontract te bevorderen, wil het kabinet faciliteren dat de nu opgebouwde pensioenrechten worden samengevoegd met de nog op te bouwen bedragen in het nieuwe pensioencontract. Op verzoek van het ministerie van SZW onderzocht Netspar de mogelijkheid van een uniforme methode voor de omrekening van de huidige opgebouwde pensioenrechten naar persoonlijke pensioenvermogens. Met deze standaardmethode kan een pensioenfonds zijn collectieve pensioenvermogen op uitlegbare en herleidbare wijze toedelen en kunnen geschillen over de waarderingsmethode tussen groepen belanghebbenden voorkomen worden.

Bij de overgang van bestaande opbouw naar een nieuw pensioencontract (zoals beoogd in het pensioenakkoord), gaat het volledige vermogen van het pensioenfonds, inclusief de (positieve of negatieve) buffers mee met de omzetting. Samenvoeging van de huidige en toekomstige aanspraken wordt – onder meer – gefaciliteerd met behulp van een transitiekader. De bestudeerde methodiek is mogelijk een onderdeel van dit transitiekader en is bedoeld om de waarde van de aanspraak in een uitkeringsovereenkomst vast te stellen.

In de totstandkoming van de methodiek is er rekening mee gehouden dat de toedeling – in lijn met de politieke wens – niet te zeer mag afwijken van de uitkomsten bij het huidige FTK-contract. Het is aan de politiek en sociale partners om de omvang van de verschillen te wegen ten opzichte van andere overwegingen en om al dan niet de standaardmethode te faciliteren.

De voorgestelde standaardmethode is een relatief eenvoudige, uitlegbare en herleidbare methode om de bestaande pensioenaanspraken te waarderen en het pensioenvermogen in het kader van de overstap naar een nieuw pensioencontract toe te delen. Er is geen rekening gehouden met effecten van nieuwe opbouw. Het voordeel van de standaardmethode ten opzichte van een alternatieve methodiek, zogenaamde Value Based ALM, is dat de uitkomsten niet afhangen van subjectieve veronderstellingen die sociale partners, fondsen of uitvoerders zouden moeten maken en waarover mogelijk conflicten ontstaan. De politiek zal een afweging moeten maken tussen de voor- en nadelen van de voorgestelde methode.

Hierbij treft u nog een begeleidende Excel tool voor dit paper en een begeleidende notitie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners