De taakafbakening tussen pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders, met name verzekeraars, bestaat uit regels betreffende domein- en productafbakening voor pensioenfondsen. De regels zijn deels gebaseerd op EU recht; dat betreft in het bijzonder de regel dat een pensioenfonds slechts activiteiten in verband met pensioen verricht (art. 116 Pensioenwet, het verbod van nevenactiviteiten, gebaseerd op richtlijn 2016/2341/EU – IBPV/IORP). De regels omtrent de afbakening komen tevens voort uit invulling van Nederlands gedreven inzichten over marktordening, mede ingegeven door de gedachte dat pensioenfondsen niet “oneerlijk” zouden moeten kunnen concurreren met – met name – verzekeraars.

Er zijn ontwikkelingen die de vraag oproepen of de regels van taakafbakening aan herijking toe zijn. Deze ontwikkelingen doen de vraag rijzen of de doelstelling van de taakafbakening nog wordt bereikt en zo neen of wijzigingen – met inbegrip van het toezicht op taakafbakening – gewenst of noodzakelijk zijn. Het onderzoek beoogt het volgende:

Wanneer verschillende visies of juridische denklijnen mogelijk zijn, zal dat verduidelijkt worden met de onderbouwing van de hieraan ten grondslag liggende interpretaties.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners