In dit topicality project onderzoeken wij de economische en juridische gevolgen voor pensioenfondsen die niet of niet compleet invaren. Wij analyseren welke ruimte de (pensioen)wetgeving laat voor fondsen om niet in te varen en gaan in op de economische en juridische scenario’s en gevolgen indien pensioenfondsen besluiten niet in te varen.

Dit onderzoek richt zich op twee hoofdvragen:

  1. Wat zijn de wettelijke vereisten bij wel/niet invaren en welke randvoorwaarden levert dit op voor pensioenfondsen? Hierbij is een belangrijke vraag hoe onevenredig ongunstig/onevenwichtig nadeel voor sommige groepen van stakeholders gedefinieerd moet worden.
  2. Wat zijn de economische en juridische overwegingen en scenario’s bij de keuze om wel of niet in te varen?

De afweging om wel of niet in te varen verschilt sterk per fonds en per situatie. Bij deze onderzoeksvraag worden de belangrijkste uitzonderingen van invaren geïnventariseerd en geanalyseerd. Voor iedere case (bijvoorbeeld grijs of groen fonds) wordt ten eerste nagegaan welke economische voordelen mogen worden verwacht van overgang naar een nieuw pensioencontract en ten tweede wat de juridische randvoorwaarden voor wel/niet invaren in de praktijk inhouden voor de verschillende cases. Bij de economische beoordeling van iedere case wordt ook in ieder geval aandacht besteed aan:

  1. Gevolgen voor het pensioenresultaat voor verschillende generaties;
  2. Ruimte voor risicodeling;
  3. Continuïteit en uitvoeringskosten voor fondsen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners