Een belangrijk doel van een pensioenstelsel is dat mensen na hun pensionering in redelijke mate hun levensstandaard kunnen handhaven. Het pensioeninkomen moet daar toereikend voor zijn. De pensioenen in Nederland worden internationaal, onder meer door Knoef et al. (2014) en de jaarlijkse Mercer Pension Index (2022), als royaal aangemerkt. Echter, dat geldt niet voor iedereen en er zijn geluiden uit de samenleving waaruit blijkt dat men zich zorgen maakt over het huidige en toekomstige pensioen. In het recent gestarte interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) “Pensioenen” zijn zorgen geuit over mogelijk ontoereikende pensioenen van specifieke bevolkingsgroepen, zoals eerste generatie migranten en zzp’ers. In het licht daarvan is het belangrijk om op basis van objectieve gegevens integraal het beschikbare inkomen en vermogen van huishoudens in kaart te brengen.

De inmiddels beschikbare gedetailleerde data voor de gehele Nederlandse bevolking stelt ons in staat om zeer gericht in te zoomen op mogelijk kwetsbare groepen, zoals eerste en tweede generatie migranten, alleenstaande moeders, zzp’ers, huurders en werkenden versus niet-werkenden. Met behulp van een combinatie van sectorgegevens en inkomensgegevens kunnen we ook kijken naar groepen die relatief vaker een zwaar beroep hebben.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners