Wet verbeterde premieregeling

De Pensioenwet dwingt werkgevers en werknemers het karakter van de pensioenovereenkomst te benoemen: het is een uitkeringsovereenkomst (defined benefit), premieovereenkomst (defined contribution) of kapitaalovereenkomst. De bedoeling daarvan was de werknemer helderheid te verschaffen over zijn pensioenaanspraken en de risico’s die hij loopt. De overgrote meerderheid van de Nederlanders verkrijgt pensioen op grond van een uitkeringsovereenkomst. Het daarin omschreven pensioenresultaat (een bepaald percentage van het eindloon of van het gemiddeld verdiende loon) biedt potentieel bescherming tegen inflatie. Een kleine minderheid (circa 10%) bouwt op onder een premieovereenkomst. De premieovereenkomst werd gekenmerkt door enkele grote nadelen: met het opgebouwde kapitaal moest op één moment (de pensioeningangsdatum) een levenslange annuïteit worden aangekocht. Hierdoor stond de deelnemer bloot aan een groot timingsrisico: de op dát moment geldende kapitaalmarkrente die bepalend was voor de hoogte van de toekomstige annuïteiten. Bovendien bood de premieovereenkomst doorgaans onvoldoende rendement om het pensioen te laten meegroeien met inflatie (indexatie). Dat kwam omdat het opgebouwde kapitaal slechts een beperkte tijd kon renderen: tot aan de pensioeningangsdatum. De Wet verbeterde premieregeling heeft die nadelen weggenomen. Daarmee heeft de premieregeling gewonnen aan aantrekkingskracht. Onderzoek wijst uit dat het mogelijk zou moeten zijn om met een premieregeling een pensioen te verkrijgen dat gelijkwaardig is aan het pensioenresultaat onder een uitkeringsovereenkomst. Een groot voordeel van de premieregeling is dat pensioenaanspraken en pensioenrechten meer bescherming genieten dan de rechten onder een uitkeringsovereenkomst; het pensioen staat minder bloot aan de gevolgen van discretionaire besluitvorming door het pensioenfonds, toezichthouder en wetgever. Daarmee wordt de premieregeling aantrekkelijk als fundament voor vertrouwen in een nieuw pensioenstelsel. Er is een breed gedragen wens dat deelnemers en pensioengerechtigden in hun financiële planning kunnen bouwen op pensioen. “Harde” en “heldere” rechten onder een premieregeling dragen daaraan bij.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners