Verzilveren van overwaarde. De mogelijkheden van het woningbezit in de bekostiging van wonen, zorg en pensioen

Het verzilveren van de overwaarde van de eigen woning levert slechts een beperkte structurele netto verhoging van het inkomen op.Als een huishouden de overwaarde op 75-jarige leeftijd verzilvert, bedraagt het extra netto inkomen onder de huidige omstandigheden gemiddeld ongeveer € 250 per maand. Als het huishouden al op 65-jarige leeftijd verzilvert, is er per saldo geen extra netto inkomen beschikbaar.De mogelijkheden om met de overwaarde van de eigen woning een eventueel pensioentekort aan te vullen en/of een structurele zorgbehoefte te bekostigen zijn dus erg beperkt.De hoge levensverwachting van Nederlanders en het feit dat het verzilveren van de overwaarde de netto woonlasten verhoogd, zijn belangrijke oorzaken van dit onderzoeksresultaatVoor eigenaar-bewoners bestaat het vermogen, naast de opgebouwde pensioenrechten, voor een groot deel uit de overwaarde van de woning. Als deze overwaarde liquide gemaakt kan worden, zo wordt vaak gedacht, zou daarmee het inkomen kunnen toenemen. Bij een pensioentekort of bij hoge zorgkosten zou dit een welkome aanvulling zijn.In dit onderzoek is bezien in welke mate er mogelijkheden zijn om met de overwaarde van de woning het inkomen structureel te verhogen. Om dit inzichtelijk te maken is de ‘sale and rent back’ constructie uitgewerkt. Het huishouden verkoopt de woning aan een belegger en verkrijgt daarbij het recht om de woning te huren gedurende het resterende leven. Vervolgens gebruikt het huishouden de netto opbrengst van de verkoop, na aftrek van een eventuele hypotheekschuld, om bij een verzekeraar een lijfrente uitkering te kopen voor de rest van zijn leven. Hiermee loopt het huishouden geen beleggingsrisico en evenmin het langlevenrisico. Bij de berekeningen zijn actuele marktconforme parameters en tarieven gehanteerd.Bij de bepaling van de hoogte van het extra inkomen is de lijfrente uitkering verminderd met de huur die na verzilveren betaald moet worden, en vermeerderd met de eigenaarslasten die er zonder verzilveren zouden zijn. Op deze wijze is de structurele netto verhoging van het inkomen bepaald. In de te betalen huur na verzilveren komt naar voren dat, aangezien bij het verzilveren van de overwaarde de woonconsumptie niet verandert, de woonlasten feitelijk stijgen omdat de verlaging van de woonlasten door de overwaarde vervalt.Dat verzilveren veelal weinig oplevert in de vorm van een structureel netto inkomen, is mede een gevolg van het feit dat de rendementseis van de belegger momenteel circa 6% is en de risico-vrije rente waarmee de verzekeraar werkt, bij een looptijd van 10 jaar, 1,6% bedraagt. Dit verschil is erg groot waardoor de opbrengst van het verzilveren relatief laag is. Deels is het verschil het gevolg van de risico-premies die gehanteerd worden, en dus onvermijdelijk. Deels weerspiegelt het grote verschil onevenwichtigheden tussen de beleggingsmarkt en de kapitaalmarkt. Als de risico-vrije rente 4,25% zou zijn, hetgeen meer overeenkomt met de lange termijn

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners