Wat kunnen Aegon en andere pensioenaanbieders leren van het keuzegedrag bij uitkerende beleggingspensioenen?

  • Kees Kamminga Kees Kamminga
  • Ellen te Paske-Lievestro Ellen te Paske-Lievestro
  • Michel Füchten Michel Füchten
  • Noël Paulissen Noël Paulissen

Per 1 september 2016 is de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking getreden. Door invoering van deze wet is het mogelijk het pensioenkapitaal “door te beleggen” na pensionering om hiermee naar een hogere uitkering te streven. De Wvp introduceert voor de deelnemer die een beschikbare premieregeling heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering.

Echter is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat deelnemers moeite hebben met het maken van keuzes en het begrijpen van risico’s. Uit het literatuuroverzicht blijkt dat er veel nuanceringen zijn aangedragen ten aanzien van de mens die kiest vanuit rationaliteit.

De AFM constateert dat door de invoering van variabele uitkeringen de complexiteit van de pensioenregeling toeneemt. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek (o.a. AFM Leidraad 2016) is bekend dat consumenten grote moeite hebben met het begrijpen van risico’s en dus ook met het maken van keuzes waarbij zij een afweging moet maken tussen risico’s en opbrengsten. Het is daarom van belang om de deelnemer te begeleiden bij het maken van een keuze door het faciliteren van een goede keuzearchitectuur en het verstrekken van effectieve en activerende informatie.

Keuze architectuur kan keuzegedrag beïnvloeden door de manier waarop keuzes worden voorgelegd. Er zijn verschillende manieren om een keuze te vragen aan deelnemers en deze manieren hebben invloed op de uiteindelijke keuze. We zijn allereerst te weten gekomen welke (gedrags)aspecten invloed hebben op keuzegedrag. Daarnaast hebben we beschreven welke elementen van belang zijn bij het ontwikkelen van een goede keuze architectuur. De link die we hebben gelegd met de case study laat zien dat veel van deze (academische) inzichten ook al zijn verwerkt in het UBP van Aegon.

Op basis van de beschikbare data van Aegon hebben we onderzoek gedaan naar het keuzegedrag bij het Uitkerend Beleggingen Pensioen. Over het feitelijk keuzegedrag van de deelnemers kunnen nu de eerste (voorlopige) inzichten worden gedeeld. Het is van belang om te melden dat dit onderzoek een zeer beperkte steekproef betreft en slechts eerste inzichten geeft. Over een aantal elementen (type deelnemers, belangstelling, omvang kapitaal) kunnen we nu nog geen harde conclusies trekken aangezien het product nog niet zo lang bestaat en er gebruik gemaakt is van een geringe database. De analyse geeft wel de richting van de tendens weer dat het uitkerend beleggingspensioen een toevoeging is aan het pensioenlandschap en voorziet in de behoefte van pensioendeelnemers.

Bij deze thesis horen de volgende twee bijlagen:

Bijlage 1

Bijlage 2

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners