De pensioenfondsroute civielrechtelijk gestaafd(?) Een onderzoek naar de civielrechtelijke ‘geldigheid’ van de pensioenfondsroute

  • Rico Bakker Rico Bakker

Is de pensioenfondsroute in overeenstemming met de mogelijkheid om een overeenkomst door een niet-contractspartij te wijzigen conform het civiele recht?
Deze probleemstelling zal ik beantwoorden aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is de pensioenfondsroute en hoe past dit in het systeem van de Pensioenwet?
2. Kan het pensioenfondsbestuur als derde partij contractenrechtelijk de pensioenovereenkomst wijzigen?
3. Is een wijzigingsbevoegdheid een goederenrechtelijk overdraagbaar recht?
4. Wat is het kader waarbinnen het pensioenfondsbestuur dient te handelen bij gebruikmaking van de (overgedragen) wijzigingsbevoegdheid?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners