Interview voorzitter partnerevaluatie: “Netspar over hele linie positief beoordeeld”

Een commissie onder leiding van Harman Korte evalueerde Netspar namens de partners. Daarbij is teruggeblikt op de bereikte resultaten uit het werkprogramma 2015-2019. Ook is vooruit gekeken naar de ambities van Netspar voor het werkprogramma 2019-2023.

De commissie komt tot drie hoofdaanbevelingen voor het Werkprogramma 2019-2023:

  1. Bewaak de onafhankelijke identiteit van Netspar en breng uiteenlopende visies onder de aandacht.
  2. Onderzoek hoe de partners nog effectiever bij (strategische) keuzes in de onderzoeksprogrammering betrokken kunnen worden.
  3. Zorg voor goede aansluiting op de missie van compacte en onderwerp-gestuurde activiteiten

Harman Korte licht toe: “Partners leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van Netspar. Zonder partners, werkt het niet. Het is daarom van belang om partners gemotiveerd en betrokken te houden. Dit evaluatieproces helpt daarbij en levert heldere inzichten op. Een belangrijk gegeven is dat Netspar over de hele linie zeer positief beoordeeld wordt. Het onderzoek, de rapporten, evenementen en onderwijsaanbod worden kwalitatief hoog ingeschat en gewaardeerd. Terugblikkend op de uitvoering van het werkprogramma 2015-2019 en het opvolgen van de aanbevelingen van de vorige evaluatiecommissie, constateren we dat Netspar op alle punten succesvol is geweest.”

“Het is een uitdaging om de komende vier jaar zo te werken, dat de volgende commissie ook weer zo’n rapport schrijft.”

Aanbevelingen
“Wat partners vrijwel unaniem benadrukken is het belang van de onafhankelijke, onbevooroordeelde rol van Netspar. Op basis van feiten, wetenschappelijke onderzoek, een bijdrage leveren aan de toekomst van de pensioensector en aan wat uitvoerders kunnen doen om deelnemers – om wie het uiteindelijk allemaal draait – zo goed mogelijk te faciliteren. Het is van groot belang dat Netspar daadwerkelijk invulling blijft geven aan die onafhankelijke rol, zonder een mening op te leggen, met wetenschappelijke feiten als basis. Overwegend lukt dit heel goed, een enkele uitzondering daargelaten. Omdat dit aspect voor partners van groot belang is, is het een van de belangrijkste aanbevelingen vanuit de evaluatiecommissie.”

Gemotiveerd
“Wat mij is opgevallen is de grote bereidheid van partners om een bijdrage aan de evaluatie te leveren. Alle commissieleden waren zonder uitzondering bijzonder gemotiveerd. Maar ook daarbuiten was de respons op een enquête of het afnemen van een diepte-interview heel hoog.”

“Deze mate van betrokkenheid geeft een indicatie van hoe partners de toegevoegde waarde van Netspar ervaren.”

“Voor mij persoonlijk geldt ook dat ik veel aan Netspar gehad heb. Natuurlijk als het gaat om het beter begrijpen van pensioenvraagstukken, maar ook voor het ontwikkelen van een relevant netwerk. Om de betrokkenheid hoog te houden is de afgelopen jaren al een belangrijke slag geslagen in het relatiebeheer en de schriftelijke communicatie vanuit Netspar. Communicatie blijft wel aandacht vragen: met name de structuur, de rol van de gremia en de besluitvormingsprocessen moeten helder zijn en periodiek geëvalueerd worden. Kijkend naar de ambities voor 2019-2023 zien wij als evaluatiecommissie met vertrouwen uit naar de komende vier jaar.”

Lees het evaluatierapport.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners