Stappen zetten naar een moderner pensioenstelsel

Pensioenregelingen kennen op dit moment doorgaans ‘doorsneepremies’. Veranderingen op de arbeidsmarkt pleiten voor aanpassing van de premiesystematiek. In deze bijdrage staat een systeem centraal waarbij niet langer een bepaalde pensioenuitkering wordt toegezegd, maar een bepaalde premie. Het uit betaalde premies en behaalde beleggingsresultaten opgebouwde pensioentegoed staat op naam van de individuele deelnemer, en het belegde vermogen wordt collectief beheerd. Wanneer op dit systeem wordt overgestapt, ondervinden de huidige deelnemers nadeel. Het is mogelijk een compensatieregeling vorm te geven, waarbij de premies (gemiddeld) niet omhoog hoeven, rekening houdend met de baten van de schaalvergroting en de vereenvoudiging waartoe het nieuwe pensioensysteem leidt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners