Reacties van werkgevers op een verouderend personeelsbestand

Werkgevers spelen een centrale rol bij het faciliteren van mogelijkheden tot langer doorwerken voor oudere werknemers. In dit artikel onderzoeken we op welke manieren werkgevers hun houding en gedrag hebben aangepast in reactie op een vergrijzende arbeidsmarkt. Dit doen we door data van twee grootschalige enquêtes over een vergrijzende arbeidsmarkt onder Nederlandse werkgevers, uit 2009 en 2017, met elkaar te vergelijken. Dit is met name interessant omdat Nederland een transitie heeft doorgemaakt van een land waar vervroegde uittreding gangbaar was, naar een land met relatief hoge arbeidsparticipatie van oudere werknemers en een stijgende pensioenleeftijd. De resultaten laten zien dat werkgevers erg bezorgd zijn over de stijgende kosten en potentieel dalende productiviteit van oudere werknemers. Tegelijkertijd zijn werkgevers veel actiever geworden in het nemen van maatregelen die oudere werknemers ondersteunen in het langer doorwerken, en vinden zij werken tot op hogere leeftijd over het algemeen minder problematisch dan vroeger. Er is een groeiend besef van urgentie onder werkgevers om te investeren in oudere werknemers om langer doorwerken te faciliteren. Toch blijft er ook een wens bestaan voor beleid dat een lagere pensioenleeftijd voor werknemers in zware beroepen mogelijk maakt, of deeltijdpensioen beter toegankelijk maakt, om zo de transitie naar een langere carrière vloeiender te maken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners