Reacties van werkgevers op een verouderend personeelsbestand

  • Hendrik P. van Dalen Hendrik P. van Dalen
  • Jaap Oude Mulders Jaap Oude Mulders
  • Kène Henkens Kène Henkens

Werkgevers spelen een centrale rol bij het faciliteren van mogelijkheden tot langer doorwerken voor oudere werknemers. In dit artikel onderzoeken we op welke manieren werkgevers hun houding en gedrag hebben aangepast in reactie op een vergrijzende arbeidsmarkt. Dit doen we door data van twee grootschalige enquêtes over een vergrijzende arbeidsmarkt onder Nederlandse werkgevers, uit 2009 en 2017, met elkaar te vergelijken. Dit is met name interessant omdat Nederland een transitie heeft doorgemaakt van een land waar vervroegde uittreding gangbaar was, naar een land met relatief hoge arbeidsparticipatie van oudere werknemers en een stijgende pensioenleeftijd. De resultaten laten zien dat werkgevers erg bezorgd zijn over de stijgende kosten en potentieel dalende productiviteit van oudere werknemers. Tegelijkertijd zijn werkgevers veel actiever geworden in het nemen van maatregelen die oudere werknemers ondersteunen in het langer doorwerken, en vinden zij werken tot op hogere leeftijd over het algemeen minder problematisch dan vroeger. Er is een groeiend besef van urgentie onder werkgevers om te investeren in oudere werknemers om langer doorwerken te faciliteren. Toch blijft er ook een wens bestaan voor beleid dat een lagere pensioenleeftijd voor werknemers in zware beroepen mogelijk maakt, of deeltijdpensioen beter toegankelijk maakt, om zo de transitie naar een langere carrière vloeiender te maken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners