Parttime pensioneren en de arbeidsparticipatie

  • Raymond Montizaan Raymond Montizaan

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen blijft noodzakelijk om de lasten van het pensioenstelsel over de jongere en oudere generaties eerlijker te verdelen. Deeltijdpensionering wordt vaak genoemd als een beleidsinstrument dat dit kan bewerkstelligen. Het is echter de vraag of deeltijdpensioen uiteindelijk leidt tot langer doorwerken en een verhoogde arbeidsparticipatie onder ouderen. In dit paper wordt met een stated preferences-experiment aangetoond dat het stimuleren van deeltijdpensionering er wel toe leidt dat werknemers langer doorwerken, maar dat hun totale arbeidsparticipatie per saldo daalt. Dit komt omdat oudere werknemers een relatief lange periode in deeltijd wensen te werken. De bijkomende daling in de arbeidsparticipatie door het werk in deeltijd in plaats van in voltijd is daardoor groter dan de stijging in de arbeidsparticipatie door het uitstellen van de definitieve uittreding.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners