Naar een duurzame financiering van de woningmarkt

Het huidige systeem van woningfi nanciering leidt tot overmatige hypotheekschuld voor individuele huishoudens. Verder bedreigt vanuit macro-economisch perspectief de hoge schuldfi nanciering de fi nanciële stabiliteit. Tenslotte tast de blijvende onzekerheid over de toekomst van de woningmarkt het consumentenvertrouwen aan. Het wegnemen van deze onzekerheid vereist brede maatschappelijke consensus over de lessen van de fi nanciële crisis ten behoeve van duurzame fi nanciering van een stabiele woningmarkt. Doel van dit zes stappenplan is bij te dragen aan deze consensus. Het schetst een door een groot aantal economen onderschreven hervorming van de woningmarkt, hypotheekfi nanciering en het fi scale stelsel. Kern is i) minder fi scale prikkels voor schuldfi nanciering; en ii) effi ciëntere fi nanciering (zonder omvangrijke overheidssteun) van de woningmarkt door een stabiele financiële sector. De zes stappen hebben als doel een schokvrije, geleidelijke hervorming die duurzame fi nanciering verenigt met waardebehoud en betaalbaarheid.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners