Naar een duidelijk eigendomsbegrip

  • Jop Tangelder Jop Tangelder

In het pensioendebat wordt veelal gesproken over eigendom van pensioen. Onduidelijk is wat daarmee precies wordt bedoeld. Economen, juristen en beleidsmakers hebben ieder een andere voorstelling bij het begrip eigendom. Tegelijkertijd zijn zij allen van mening dat er in het huidige pensioenstelsel sprake is van een gebrek aan duidelijke eigendomsrechten. Transitie naar een nieuw pensioenstelsel zou deze eigendomsrechten moeten verduidelijken. Binnen de juridische en economische wetenschap circuleren een aantal verschillende eigendomsbegrippen. Deze worden in dit paper in onderling verband geplaatst en afgezet tegen het verschillende gebruik van het begrip ‘eigendom van pensioen’ in de pensioenliteratuur. De overeenkomsten en verschillen tussen de definities worden in kaart gebracht en er wordt duidelijkheid verschaft over de definitie van ‘eigendom van pensioen’. Daarnaast biedt dit paper concrete aanbevelingen voor een nieuw  pensioenstelsel. Met name wordt ingegaan op ‘eigendom’ onder een persoonlijke pensioenrekening. Tot slot diept dit paper de Europese eigendomsbescherming uit art. 1 EP EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) en art. 17 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) verder uit. Wanneer is sprake van eigendom naar de Europese definities en wanneer wordt hierop een inbreuk gemaakt? In het verlengde hiervan wordt ook de vraag beantwoord of art. 17 Handvest een meerwaarde kent boven art. 1 EP EVRM.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners