Financiële gevolgen van verweduwing

“Verdere versobering publiek nabestaandenpensioen kan leiden tot forse inkomensterugval”

De noodzaak van een publieke nabestaandenuitkering staat ter discussie doordat steeds meer vrouwen werken en omdat er meer mogelijkheden zijn om een verzekering tegen inkomensverlies af te sluiten. In dit onderzoek staat de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen centraal. In hoeverre zijn zij in staat zijn om dit zelf op te vangen? We analyseren de versobering van  nabestaandenuitkeringen door de invoering van de Algemene nabestaandenwet (ANW) in 1996 en de gevolgen hiervan gezien het pensioenakkoord.

Kernboodschap voor de sector

  • Beleidsmakers kunnen overwegen om de nabestaandenuitkering vanuit de eerste en tweede pijler te integreren, bijvoorbeeld een uitkering voor drie tot vijf jaar van 70% van het inkomen van de overleden partner en 100% in het geval van minderjarige kinderen.
  • Door de uitkering te baseren op het huishoudensinkomen vóór verweduwing wordt arbeidsparticipatie bevorderd en een tijdelijke uitkering zorgt voor prikkels om meer te gaan werken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners