Defined ambition: Een noodzakelijke stap in de evolutie van het pensioencontract naar een duurzaam evenwicht tussen ‘willen’ en ‘kunnen’

  • Jan Tamerus Jan Tamerus

Doel van deze studie is het door inventarisatie en analyse verkrijgen van inzicht in de mate van (on)houdbaar zijn van het vigerend, volgens defined benefit vorm gegeven, pensioencontract en het waarom van de noodzaak tot doorontwikkeling. Tegelijkertijd onderzoeken wij of uit diezelfde inventarisatie en analyse lessen en criteria af te leiden zijn voor die doorontwikkeling en of op grond daarvan een concept kan worden geschetst voor een naar de toekomst toe houdbaar contract.

De inventarisatie wordt uitgevoerd langs de exogene kant en de endogene kant. De exogene kant, de omgeving van het contract, wordt gevormd door de ontwikkelingen rond het pensioencontract, door de kritiek van wat wij zullen noemen „buitenstaanders‟ op het vigerend pensioencontract en door de belangen en preferenties van de belanghebbenden bij het pensioencontract en de veranderingen daarin. De endogene kant, de inhoud van het contract, wordt gevormd door een rationele reconstructie (retrospectie) van het pensioencontract, een analyse van de ontwikkeling van het pensioencontract door de bril en met de inzichten van nu. Dit leidt tot de volgende uitgewerkte probleemstelling in drie delen.

Deel I
Inventariseer en analyseer de (exogene) ontwikkelingen rond het pensioencontract. Wat biedt deze inventarisatie en analyse aan inzichten over het pensioencontract en over (het waarom van) de (on)houdbaarheid van defined benefit? En wat leren wij voor de dan omwille van houdbaarheid te zetten stappen in de doorontwikkeling van het contract?

Deel II
Voer een rationele reconstructie (retrospectie) uit, een analyse van de ontwikkelingen in het pensioencontract vanuit de inzichten en gezichtspunten van nu. Wat leert deze retrospectie over de keuzes die zijn gemaakt en hoe beoordelen wij die keuzes achteraf? Wat leert de retrospectie over (het waarom van) de (on)houdbaarheid van defined benefit? Als de onhoudbaarheid van defined benefit wordt aangetoond, waar hebben wij dan in het verleden „de boot gemist‟ of anders gezegd „niet de juiste voortzetting gekozen‟? Zijn uit deze analyse lessen af te leiden voor een naar de toekomst toe houdbaar pensioencontract?

Deel III
Leid uit de analyses van de ontwikkelingen, de kritiek van de buitenstaanders, de preferenties van de belanghebbenden en de impact hiervan op het contract en uit de retrospectie van het contract logisch, dat wil zeggen „sluitend volgend uit‟, een concept af voor een naar de toekomst toe houdbaar pensioencontract. Hoe werkt dat concept? En waarom is dat houdbaar?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners