Is de pensioenfondsroute in overeenstemming met de mogelijkheid om een overeenkomst door een niet-contractspartij te wijzigen conform het civiele recht?
Deze probleemstelling zal ik beantwoorden aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is de pensioenfondsroute en hoe past dit in het systeem van de Pensioenwet?
2. Kan het pensioenfondsbestuur als derde partij contractenrechtelijk de pensioenovereenkomst wijzigen?
3. Is een wijzigingsbevoegdheid een goederenrechtelijk overdraagbaar recht?
4. Wat is het kader waarbinnen het pensioenfondsbestuur dient te handelen bij gebruikmaking van de (overgedragen) wijzigingsbevoegdheid?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners