Bij de hervormingen van het Nederlandse pensioenstelsel is het van belang dat naast de technische facetten, ook voldoende aandacht is voor vertrouwen, verwachtingen en percepties van mensen. Deze aspecten bepalen in belangrijke mate het draagvlak en daarmee de effectiviteit van de beoogde beleidshervormingen. Dat blijkt uit deze verkenning van een Netspar-projectgroep naar het draagvlak voor herziening van het pensioenstelsel. Op de vraag hoe pensioenhervormingen effectief en zonder al te veel weerstand doorgevoerd kunnen worden, zijn geen eenvoudige en eenduidige antwoorden te geven. Wel blijkt dat legitimiteitsproblemen versterkt worden door aantasting van (gepercipieerde) rechten van burgers, het onder druk afdwingen van herzieningen en door een stapeling van herzieningen. Legitimiteit kan worden versterkt door op evenwichtige wijze om te gaan met verschillende belangen (zoals leeftijdsverschillen), geleidelijkheid en maatvoering te hanteren bij invoering (bijvoorbeeld door het treffen van overgangsregelingen) en door sociale partners bij de herziening te betrekken. Verder is het aan te raden om rekening te houden met verwachtingen, waarderingen en percepties van mensen, ook wanneer deze in de ogen van de ‘experts’ onjuist zijn. Het betrekken van tegenstanders bij het beleidsproces, compenseren van verliezers en de tijd nemen voor transities dragen ook bij aan de effectiviteit van beleidsherzieningen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners