Dit design paper introduceert een nieuwe aanpak voor risicoprofielmetingen bij deelnemers in pensioenregelingen. De aanpak beoogt een concrete vertaalslag te maken van een eerdere op algemene investeringen gerichte interactieve benadering (de ‘Distribution Builder’), naar een benadering die specifiek geschikt is voor de Nederlands pensioen context (de ‘Pension Builder’). Het doel van de voorgestelde aanpak is om te komen tot een tool die het mogelijk maakt om een individuele classificatie van de risicovoorkeuren van een pensioendeelnemer te verkrijgen die is toegespitst op diens persoonlijke context. In het paper worden de ontwerpbeslissingen die moeten worden genomen bij het ontwikkelen van de beoogde tool stapsgewijze besproken en wordt toegelicht welke afwegingen daarbij kunnen worden gemaakt. We concluderen dat de Pension Builder een veelbelovend hulpmiddel is om de risicoprofielmeting voor deelnemers in pensioenregelingen op een meer accurate en ook toegankelijkere manier te verrichten. De tool biedt inzicht aan de deelnemer in de uitruil tussen risico en rendement toegespitst op de voor hem of haar relevant inkomenssituatie en is gebaseerd op de onderliggende rekenmodellen en producten van de betreffende pensioenaanbieder.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners