In dit paper, combineren we twee complementaire onderdelen: (1) een breed overzicht van de huidige literatuur op het gebied van de acceptatie door consumenten van online pensioenbeleggingsadvies, en (2) een empirische studie op basis van een nieuwe online tool voor pensioenbeleggingsadvies (de ‘Pension Builder’) met een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Het doel van het literatuuroverzicht is om een breed kader te schetsen voor de analyse van de acceptatie van online pensioenadvies. Het kader is gebaseerd op drie componenten: bedrijfs-, interactie- en consumentkenmerken. De empirische studie richt zich vervolgens op een van deze drie componenten, namelijk die van de bedrijfskenmerken, omdat deze component tot op heden in het onderzoek relatief weinig aandacht heeft gekregen. We richten ons op het effect van twee verschillende kenmerken, namelijk winstoriëntatie (for-profit versus not-for-profit) en onafhankelijkheid (het bedrijf is een leverancier van pensioenproducten versus een intermediair) op het accepteren van online pensioenbeleggingsadvies door de consument. Op basis van het literatuuroverzicht en onze empirische studie vinden we dat naast de essentiële rol van de kwaliteit van het interactieproces tussen consument en bedrijf, vertrouwen in het bedrijf en de perceptie van de expertise van het bedrijf belangrijke verklarende latente constructen zijn die de adviesacceptatie door de consument beïnvloeden. Ook vinden we dat het consumentoordeel op deze constructen op haar beurt zelf sterk bepaald wordt door de kenmerken van het bedrijf.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners