Vormgeving van de variabele uitkering en garanties in persoonlijk pensioen

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid tot doorbeleggen in de uitkeringsfase van (verbeterde) premieregelingen. De variabele uitkering biedt een hogere (start)uitkering, maar wel met meer onzekerheid. In geval van collectieve toedeling in een persoonlijk pensioen (Shell variant; actuele SER discussie) zijn de jaarlijkse inkomensaanpassingen voor alle deelnemers gelijk. Een alternatief is om deelnemers vanaf een bepaalde leeftijd een gegarandeerd pensioen te bieden of om deelnemers de keuze te laten tussen een pensioen waarin risico wordt genomen of een pensioen met een bepaalde minimaal gegarandeerde uitkering. In dit project worden allereerst de voor- en nadelen van het opnemen van garantie-elementen onderzocht.

Ook zal aandacht worden besteed aan het conversierisico rond pensionering. Voor September 2016 was er een richtlijn van de AFM om kort voor pensionering het risico bij conversie naar een levenslange gegarandeerde annuïteit te beperken. Aanbieders dienden via een life cycle de exposure naar zakelijke waarden terug te brengen en het rente risico te beperken door de rente gevoeligheid van de beleggingen gelijk te kiezen aan de aan te kopen annuïteit. In September 2016 is de Wet Verbeterde Premieregeling ingevoerd en werden variabele annuïteiten mogelijk. In dit Topicality project zal worden nagegaan hoe conversierisico in die setting kan worden beheerst.

Tenslotte wordt een vergelijking gemaakt met te verwachten regelgeving in Australië die is gebaseerd op Comprehensive Income Products for Retirement (CIPRs). Dit product gaat uit van een levenslang pensioeninkomen dat naar verwachting jaarlijkse ongeveer gelijk zal blijven. Dit sluit naadloos aan bij de Nederlandse WVP. Anders dan in de WVP wordt evenwel bij pensionering een deel van het vermogen opzij gezet om b.v. vanaf het 80e levensjaar een levenslang inkomen te ontvangen. Voordien is er meer ruimte dan in NL om extra pensioeninkomen op te nemen. Dit Topicality project beoogt na te gaan wat de argumenten zijn om CIPRs onder de WVP wel of niet toe te staan. Ook de optie voor een gegarandeerd inkomen vanaf een bepaalde leeftijd komt daarbij aan de orde.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners