Pensioenmonitor: oorzaken en gevolgen van vertrouwen in pensioeninstituties begrijpen

Vertrouwen is een key asset voor pensioenuitvoerders, aangezien de producten en diensten die zij leveren, betrekking hebben op het feit dat mensen afstand doen van hun geld in ruil voor beloften die een leven lang bestrijken. Het blootleggen van vertrouwen in pensioeninstellingen komt op een cruciaal moment, aangezien het Nederlandse pensioenstelsel in beweging is. De regering heeft fundamentele hervormingen doorgevoerd als reactie op de vergrijzing van de bevolking en de veranderende arbeidsmarkt.

Een belangrijke vraag is of en hoe deze beleidswijzigingen het vertrouwen in pensioeninstellingen beïnvloeden. Onderzoeksresultaten geven pensioenspecialisten feedback en lessen over hoe deelnemers naar beleid en hervormingen kijken en welke factoren het vertrouwen in pensioeninstellingen versterken. Om de ontwikkeling van vertrouwen, de onderliggende determinanten en consequenties te onderzoeken, zullen we longitudinale data verzamelen met behulp van het LISS panel. Dit is een kernelement in het project. Aan de hand van deze database zullen we ontdekken hoe veranderingen in vertrouwen van invloed zijn op individuele acties die relevant zijn in het pensioendomein.

In het huidige project zullen we de kennis over vertrouwen in pensioeninstellingen uitbreiden en verdiepen langs de volgende lijnen: inzicht in (1) trends in vertrouwen in verschillende actoren in het pensioenstelsel; (2) onderliggende determinanten van vertrouwen; (3) de dynamiek van vertrouwen op het niveau van het individu; en (4) de gevolgen van vertrouwen.

In dat laatste deelproject willen we onderzoeken hoe veranderingen in vertrouwen van invloed zijn op (a) pensioensparen; (b) beslissingen over werk en pensionering; (c) investeringskeuzes voor het geval deelnemers (een deel van) hun opgebouwde pensioenvermogen mogen beleggen; en (d) besluiten om pensioenadviseurs te raadplegen om financiële plannen te maken met betrekking tot pensionering.

Lees hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners