Ontwikkelen en testen van een model voor inertie bij pensioenbeslissingen

Dit project werd in 2018 toegekend en is per 1 januari 2019 van start gegaan.

Ongeveer 50% van de Nederlandse werknemers vindt dat ze meer zouden moeten doen om inzicht te krijgen in hun financiële situatie na pensionering (Wijzer in Geldzaken, 2015, blz. 4). Desondanks stellen ze beslissingen over pensioen en pensioenaanpassingen telkens uit (zie ook Krijnen, Breugelmans, Zeelenberg, 2014). Ondertussen wordt op het Nederlandse pensioenstelsel bezuinigd (het Witteveen-kader), wat betekent dat mensen zullen moeten overwegen om hun vervangingsratio en de verwachte pensioengerechtigde leeftijd aan te passen, en bijgevolg extra besparingen moeten overwegen om hun koopkracht na pensionering te behouden. Bijgevolg zullen alle Nederlanders tot op zekere hoogte te maken krijgen met meer keuzemogelijkheden wat betreft hun pensioenen. De consequenties van keuzevrijheid en de vraag of de keuze voor een specifieke pensioenstructuur aansluit bij menselijke besluitvormingsprocessen moeten zorgvuldig worden afgewogen (Ewijk, Mehlkopf, Van den Bleeken en Hoet, 2017; Prast, 2017).

Het doel van dit project is om mensen te activeren om hun pensioenspaargelden te controleren en actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Om dit doel te bereiken, zullen we systematisch de ‘dispositionele inertie’ (traagheid van handelen) van deelnemers aan pensioenplannen analyseren en testen. Tevens onderzoeken we de barrières in het besluitvormingsproces met betrekking tot pensionering die aanleiding kunnen geven tot deze inertie, en de interventies waarmee deelnemers ertoe kunnen worden aangezet in actie te komen. Aan het einde van dit project levert ons dit inzicht op in de dispositionele en situationele grondslag van handelingstraagheid bij pensioenen. Bovendien beschikken pensioenuitvoerders over de instrumenten om: a) na te gaan wanneer de kans het grootst is dat mensen inactief worden bij het plannen van hun pensioen; b) vast te stellen welke personen waarschijnlijk inactief zullen blijven, en c) mensen te activeren bij hun pensioenbeslissingen.

Dit project wordt mede gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL.

Bekijk hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners