De houdbaarheid van de taakafbakening in het toekomstig pensioenstelsel

De taakafbakening tussen pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders, met name verzekeraars, bestaat uit regels betreffende domein- en productafbakening voor pensioenfondsen. De regels zijn deels gebaseerd op EU recht; dat betreft in het bijzonder de regel dat een pensioenfonds slechts activiteiten in verband met pensioen verricht (art. 116 Pensioenwet, het verbod van nevenactiviteiten, gebaseerd op richtlijn 2016/2341/EU – IBPV/IORP). De regels omtrent de afbakening komen tevens voort uit invulling van Nederlands gedreven inzichten over marktordening, mede ingegeven door de gedachte dat pensioenfondsen niet “oneerlijk” zouden moeten kunnen concurreren met – met name – verzekeraars.

Er zijn ontwikkelingen die de vraag oproepen of de regels van taakafbakening aan herijking toe zijn. Deze ontwikkelingen doen de vraag rijzen of de doelstelling van de taakafbakening nog wordt bereikt en zo neen of wijzigingen – met inbegrip van het toezicht op taakafbakening – gewenst of noodzakelijk zijn. Het onderzoek beoogt het volgende:

  • in beeld brengen hoe de ontwikkelingen impact hebben (gehad) op de marktpositie van de diverse pensioenuitvoerders, in het bijzonder de pensioenfondsen;
  • een analyse te geven van de impact van Eu recht op de regels van taakafbakening;
  • de vraag te beantwoorden of de regels van taakafbakening houdbaar zijn gelet op a) juridische kader (met name EU recht), b) doelstelling van marktordening.

Wanneer verschillende visies of juridische denklijnen mogelijk zijn, zal dat verduidelijkt worden met de onderbouwing van de hieraan ten grondslag liggende interpretaties.

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners