Missie en Strategie

Missie

Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland.
Dit doet Netspar door:

  • netwerkontwikkeling,
  • het formuleren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoekprogramma’s, inclusief kennisuitwisseling met het buitenland, en
  • een daaraan gekoppeld programma voor kennisoverdracht in Nederland.

Visie: maatschappelijke innovatie

Het netwerk streeft naar een voorbeeldfunctie van hoe publieke en private partijen in de dienstverlenende sector met onderzoekers in de sociale wetenschappen kunnen samenwerken op een efficiënte en wederzijds voordelige manier om sociale innovatie te stimuleren. Daarbij streeft Netspar naar het stimuleren van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit van de pensioenindustrie.

Ambitie: gezaghebbend en innovatief

Netspar heeft als ambitie in Nederland gezaghebbend en innovatief te zijn op het gebied van financiering van oude dag. Ondersteunend daaraan is de ambitie om internationaal contacten te versterken door erkenning als kennisnetwerk en door internationale samenwerking in onderzoek en kennisuitwisseling.

Kernwaarden: onafhankelijk, toegankelijk en open

De kernwaarden van Netspar zijn onafhankelijkheid, toegankelijkheid voor nieuwkomers, en openheid voor dialoog en interactie tussen de stakeholders. Netspar erkent het belang van diverse vormen van kennis, een brede waaier van disciplines, en methodologische benaderingen. Het kiest geen positie in beleidskwesties, maar is in plaats daarvan gewijd aan het bevorderen van een breder begrip van de economische en sociale gevolgen van de pensioensystemen en pensioen. Het streeft naar een doeltreffende verspreiding van onpartijdige onderzoeksoutput onder de publieke beleidsmakers, professionals en beheerders binnen de financiële instellingen, en onder de academische gemeenschap.

“Er is veel aan de hand in de pensioenwereld. De vraagstukken zijn complexer. Daarom vind ik het belangrijk dat er een Netspar is, dat pensioenen niet slechts als product bekijkt, maar juist de discussie aanvult en een bredere blik biedt naar bijvoorbeeld zorg en wonen. Daarbij snijdt Netspar ook de meer omstreden onderwerpen zoals maatwerk en keuze aan. Dat is ontzettend belangrijk.”
Hedda Renooij

WERKPROGRAMMA 2015-2019

Mede op basis van evaluaties heeft Netspar een Werkprogramma opgesteld, dat door de partners is vastgesteld. Naast een Onderzoeksagenda bevat het werkprogramma een strategie met daarin een zestal bewegingen:

  • individu op de oude dag centraal;
  • vergroten van diversiteit aan disciplines waar de onderzoeksvraag dat vraagt;
  • sterker verbinden, breder toegankelijk, meer toepasbaar;
  • binden van gezichtsbepalende onderzoekers;
  • gerichte kennisuitwisseling met het buitenland t.b.v. het debat in Nederland;
  • duurzame funding, eenvoud in uitvoering.


Vergroten van diversiteit aan disciplines waar de onderzoeksvraag dat vraagt
Een integrale visie op de financiering van de oude dag houdt in dat het pensioen wordt bezien in samenhang met de andere pijlers van de oude dag: werk, wonen, uitgavenpatronen, ouderenzorg. Het houdt tevens in dat naast de ‘harde’ financieel-economische vraagstukken ook nadrukkelijk de ‘zachte’ gedragskanten en communicatie een volwaardige plaats binnen het Netsparprogramma krijgen. Dat betekent dat, daar waar dat relevant is, de inbreng van andere wetenschappelijke disciplines (zoals sociologie, psychologie, recht en communicatie) voor beleidsrelevant onderzoek geborgd moet worden.

Sterker verbinden, breder toegankelijk, meer toepasbaar
Netspar heeft een belangrijke rol in het pensioendebat als neutraal platform en door het aandragen van bouwstenen, het verbinden van uiteenlopende visies en het inzichtelijk maken van keuzes, zonder zelf standpunten in te nemen. Netspar baseert zich op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelt scenario’s, en biedt met gerichte – kwantitatieve- analyses inzicht in de voor- en nadelen van alternatieve oplossingen. De effectieve bijdrage aan het debat wordt verder vergroot door de resultaten van onderzoek op een inzichtelijke wijze, voor een breder publiek van pensioenprofessionals beter te ontsluiten. En daarbij explicieter aandacht te geven aan de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Binden van gezichtsbepalende onderzoekers
De kwaliteit van het onderzoek staat aan de basis van de effectiviteit van Netspar. Voor de zichtbaarheid van Netspar in het pensioendebat is het van belang dragende onderzoekers van naam op verschillende disciplines een actievere rol te geven in de profilering van Netspar. Dat maakt dat onderzoeksgelden, ook om versnippering te voorkomen, waar nodig geconcentreerd zullen worden ingezet om gezichtsbepalende senior onderzoekers aan Netspar te kunnen binden. Omdat ook het onderzoek voor meer onderzoekers toegankelijk moet blijven, is vereist dat selectief wordt omgegaan met de grootte van de onderzoeksgrants. Gerichte kennisuitwisseling met het buitenland t.b.v. het debat en innovatie in Nederland. Bestaande internationale netwerken worden verstevigd, door oprichting van het academisch netwerk ISPAR en het uitbreiden van de samenwerking met Europese onderzoekers in het kader van Horizon 2020. Het doel daarbij is primair de kennisuitwisseling ten behoeve van het Nederlandse pensioendebat te versterken en van elkaar te leren.

Gerichte kennisuitwisseling met het buitenland t.b.v. het debat en innovatie in Nederland Bestaande internationale netwerken worden verstevigd, door oprichting van het academisch netwerk ISPAR en het uitbreiden van de samenwerking met Europese onderzoekers in het kader van Horizon 2020. Het doel daarbij is primair de kennisuitwisseling ten behoeve van het Nederlandse pensioendebat te versterken en van elkaar te leren.

Duurzame funding, eenvoud in uitvoering
Om de continuïteit van kennisontwikkeling, kennisdeling en ook de bijzondere netwerkfunctie te borgen is een structurele financiering vanuit huidige partners en overheid essentieel. Netspar streeft naar een verdere vereenvoudiging van de governance en bedrijfsvoering ook om naar de toekomst toe kosten te blijven beheersen. Daarnaast zal Netspar zich inspannen nieuwe partners aan te trekken en onderzoeksgelden te verwerven vanuit Europa.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners