Missie en Strategie

Missie

Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland.
Dit doet Netspar door:

  • netwerkontwikkeling,
  • het formuleren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoekprogramma’s, inclusief kennisuitwisseling met het buitenland, en
  • een daaraan gekoppeld programma voor kennisoverdracht in Nederland.
Visie: maatschappelijke innovatie

Netspar streeft naar een voorbeeldfunctie van hoe publieke en private partijen in de dienstverlenende sector met onderzoekers in de sociale wetenschappen kunnen samenwerken op een efficiënte en wederzijds voordelige manier om sociale innovatie te stimuleren. Daarbij streeft Netspar naar het stimuleren van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit van de pensioenindustrie.

Ambitie: gezaghebbend en innovatief

Netspar heeft als ambitie in Nederland gezaghebbend en innovatief te zijn op het gebied van financiering van oude dag. Ondersteunend daaraan is de ambitie om internationaal contacten te versterken door erkenning als kennisnetwerk en door internationale samenwerking in onderzoek en kennisuitwisseling.

Kernwaarden: onafhankelijk, toegankelijk en open

De kernwaarden van Netspar zijn onafhankelijkheid, toegankelijkheid voor nieuwkomers, en openheid voor dialoog en interactie tussen de stakeholders. Netspar erkent het belang van diverse vormen van kennis, een brede waaier van disciplines, en methodologische benaderingen. Het kiest geen positie in beleidskwesties, maar is in plaats daarvan gewijd aan het bevorderen van een breder begrip van de economische en sociale gevolgen van de pensioensystemen en pensioen. Het streeft naar een doeltreffende verspreiding van onpartijdige onderzoeksoutput onder de publieke beleidsmakers, professionals en beheerders binnen de financiële instellingen, en onder de academische gemeenschap.

“Er is veel aan de hand in de pensioenwereld. De vraagstukken zijn complexer. Daarom vind ik het belangrijk dat er een Netspar is, dat pensioenen niet slechts als product bekijkt, maar juist de discussie aanvult en een bredere blik biedt naar bijvoorbeeld zorg en wonen. Daarbij snijdt Netspar ook de meer omstreden onderwerpen zoals maatwerk en keuze aan. Dat is ontzettend belangrijk.”
Hedda Renooij

WERKPROGRAMMA 2019-2023

Mede op basis van evaluaties van scientific council, NWO en onze partners heeft Netspar de uitdagende onderzoeksagenda Netspar NexT opgesteld, met daaraan gekoppeld het Werkprogramma 2019-2023.

In het  programma staan drie thema’s centraal die van invloed zijn op de oudedagvoorziening in Nederland: transitie naar een nieuw pensioenakkoord, verdere ontwikkeling van financiële life cycle planning en een toekomstverkenning van maatschappelijke ontwikkelingen zoals langer werken, groeiend aantal zzp’ers, solidariteit en big data. Jaarlijks is er circa EUR 1 mln beschikbaar voor nieuw onderzoek. Aan de onderzoeksagenda is een uitgebreid programma voor kennisdeling en netwerkactiviteiten gekoppeld.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20190901_nidi-logo_greyscale
ministeries
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_dnb
Print
Bekijk al onze partners