“Voorbereiden op de transitie”

Bericht van de Raad van Toezicht

Aan de vooravond van de transitie is Netspar in 2021 doorgegaan waar het gebleven was met veel onderzoek en publicaties op het gebied van pensioen en vergrijzing. Toch was het anders dan anders. Natuurlijk vanwege corona, wat ook ons voor uitdagingen stelde bij het organiseren van events, gesprekken en publiciteit. En net als bij veel anderen was voor ons het devies: meer online en minder fysiek.

Maar 2021 was om nog een andere reden een interessant jaar. Het pensioenakkoord lag er maar de wetgeving nog niet. En door de val van het kabinet ging het ook nog wel even duren voor we precies te weten zouden gaan komen hoe de nieuwe wetgeving er uit komt te zien en hoe de losse eindjes aan elkaar geknoopt gaan worden. Voor Netspar betekende dat niet dat er opeens geen werk te doen was, integendeel, juist in de voorbereiding van de transitie is er ook in 2021 heel veel werk verzet.

Netspar richt zich van oudsher niet alleen maar op vraagstukken die op de korte termijn spelen maar minstens zozeer, zo niet meer, op vraagstukken die op de lange termijn richtinggevend zijn rond onze oudedagsvoorziening. Dat neemt echter niet weg dat juist ook nu naar Netspar gekeken wordt om te zorgen dat wetenschappelijke kennis de komende jaren benut wordt bij de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Wij staan met elkaar klaar om daar onze rol van ‘honest broker’ wederom te spelen.

Wouter Bos
Voorzitter Raad van Toezicht

Netspar versterkt zich

Wat ook doorging was de acquisitie. We zijn heel trots dat Netspar zich in 2021 heeft weten te versterken met de pensioenfondsen Rail&OV, SMPS, en Shell. En er lopen nog verschillende serieuze acquisitietrajecten. Het streven naar een breder draagvlak geeft uitdrukking aan het feit dat het onderzoek van Netspar relevant is voor de gehele pensioensector.

Een belangrijke versterking het afgelopen jaar was ook de start van Mathijs van Dijk als lid van de directie. Zijn kennis op het gebied van duurzaam beleggen sluit aan bij de beweging in de pensionsector om pensioen ook op dat vlak van betekenis te laten zijn.

De Raad van Toezicht werd verstevigd met een extra zetel. De brede diverse samenstelling helpt ons om het bestuur te ondersteunen bij de strategie en het werkprogramma voor 2023-2027 en waar gewenst en nodig te klankborden.

En in 2021 zijn op aangeven van de Stichtingsraad de statuten aangepast. De zittingstermijn voor leden van de Stichtingsraad kwam te vervallen. En de mogelijkheid van een vaste vervanger werd geïntroduceerd, zodat een partner altijd een eigen stem uit kan brengen in de vergaderingen van de Stichtingsraad.

Betekenisvol in de spotlight

In de aanloop naar dat nieuwe werkprogramma is Netspar geëvalueerd. Wat opvalt is de hoge waardering voor de wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis. Dat is een knappe prestatie. Overigens komt in de evaluaties ook naar boven dat onze zorgen worden gedeeld over de oplopende kosten en stagnerende bijdragen. 2022 zal een jaar zijn waarin we ook die uitdaging het hoofd moeten bieden.

Agenda’s Stichtingsraad en Raad van Toezicht

Zowel de Stichtingsraad als de Raad van Toezicht zijn eenmaal fysiek en eenmaal online bijeengeweest. In de voorjaarsvergaderingen stonden het jaarverslag en de jaarrekening, de voorbereiding van het werkprogramma 2023-2027 en de opvolging van de aanbevelingen van de strategische commissie en wijziging van de statuten op de agenda. De Stichtingsraad adviseerde daarnaast over de keuze van projectgroepen en was positief over inschrijving van Netspar in een NWA-ORC call. De Raad van Toezicht heeft in 2021 ook overlegd over omvang en samenstelling van de eigen raad, dit mede naar aanleiding van het vertrek van enkele leden.

In de najaarsvergaderingen zijn werkplan en begroting 2022, statutenwijziging, kennisagenda en werkprogramma 2023-2027 en aanpak arrangementen besproken. De Raad van Toezicht agendeerde bovendien kennismaking nieuw RvT-leden en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.

In april heeft de Stichtingsraad unaniem ingestemd met de voordracht van Annette Mosman tot lid van de Raad van Toezicht, als vervanger van de teruggetreden Gerard van Olphen. In september stemde de Stichtingsraad unaniem in met de benoeming van Inge van den Doel (als vervanger van de teruggetreden Roos Vermeij) en Laura van Geest in de Raad van Toezicht. De Stichting van de Arbeid benoemde Willem Noordman als opvolger voor Tuur Elzinga in de Raad van Toezicht.

En weer verder

2021 ligt alweer even achter ons. Ik wil alle medewerkers en partners bedanken die ons door dit moeilijke jaar hebben geholpen en met vereende krachten Netspar mogelijk maken en sterker maken.
Ook voor hen geldt dat 2022 naar het zich laat aan zien een heel ander jaar zal zijn. In 2022 kunnen we elkaar weer echt ontmoeten. We gaan er van uit dat dit ook weer nieuwe energie geeft aan alle uitwisselingen van inzichten en opinies die Netspar ook dit jaar weer gaat organiseren. Zo vlak voor de grote transitie naar een nieuw pensioenstelsel, kunnen we dat goed gebruiken en zetten we daar graag de schouders onder. Hopelijk wederom met steun van u allen!

Wouter Bos
Voorzitter Raad van Toezicht

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners