“BLIJVEN ONTMOETEN”

Bericht van de Raad van Toezicht

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. De uitwerking van het pensioenakkoord kwam rond, Netspar bestond 15 jaar en Nederland kreeg te maken met een pandemie. Aan het eerste is hard gedacht en gerekend. Het tweede is bescheiden gevierd. Het derde overschaduwde alles.

Al vroeg schakelde Netspar vorig jaar –noodgedwongen- rigoureus om van analoog en op locatie, naar online en vanuit huis. Met een positief effect. Het aantal deelnemers aan korte events waarop onderzoeksresultaten worden besproken nam toe. Partners vragen ons om deze online events ook na corona voort te zetten. Netwerken, een kernfunctie voor Netspar, bleek online om meer inventiviteit te vragen. Korte events, puntige vraagstellingen en kleine, interactieve discussietafels bieden uitkomst. En zolang online ontmoeten dominant blijft, zal dat om slimme oplossingen vragen om de voor Netspar zo belangrijke netwerkfunctie stevig overeind te houden.

In september 2020 trad Marike Knoef aan als opvolger van Casper van Ewijk. Een benoeming die brede steun vond bij partners en Raad van Toezicht. De nieuwe bestuurder richt zich onder meer op acquisitie en verbreding bij bestaande partners. In 2020 is de verlenging van het partnership van MN gerealiseerd en is de besluitvorming bij pensioenfonds Rail&OV over toetreding tot Netspar afgerond. Ook de zichtbaarheid van Netspar is een belangrijk doel voor de bestuurder. Netspar-onderzoekers zijn in 2020 nadrukkelijker in de media te zien geweest en zowel de podcast series als de one pagers (onderzoek op 1 pagina samengevat) zijn geïntroduceerd.

Wouter Bos
Voorzitter Raad van Toezicht

In 2020 is er weer ruim een miljoen euro aan nieuw onderzoek toegekend. Nieuw daarbij was de extra financiering voor langjarig onderzoek die via Instituut Gak mogelijk is gemaakt. Ook de samenwerking met topkennis instituut voor de creatieve sector ClickNL laat zien dat Netspar succesvol nieuwe bronnen van wetenschapsfinanciering weet aan te boren.

Samenstelling en agenda Raad van Toezicht

Begin 2020 zijn Bianca Teteroo (januari) en ondergetekende (februari) toegetreden tot de Raad van Toezicht, na te zijn benoemd door de Stichtingsraad. Eind 2020 is een reeds lang openstaande vacature ingevuld met de benoeming van Roos Vermeij per 1 januari 2021. Roos was op dat moment bestuurder bij Pensioenfonds PME maar werd in februari 2021 onverwacht wethouder in Rotterdam; in overleg met haar is besloten dat zij haar positie weer ter beschikking stelt zo gauw een nieuw RvT-lid met banden naar de pensioenwereld, gevonden is.

De Raad van Toezicht is driemaal in vergadering bijeengeweest. In februari vond de uitgestelde najaarsvergadering 2019 plaats, gericht op het vaststellen van werkplan en begroting 2020, het bespreken van de aanbevelingen voor toekomstige financiering en de aanpassing van de criteria voor het academisch partnerschap. In april stonden de benoeming van een nieuwe bestuurder, de impact van corona, de jaarrekening, partnerarrangementen en de vacature in de Raad van Toezicht op de agenda. In de reguliere najaarsvergadering (oktober) zijn werkplan en begroting 2021, uitwerkingsvragen bij het pensioenakkoord, stand van zaken corona-onderzoek, de verduurzaming van de financiering (aanbevelingen strategische commissie en acquisitie) en de maximering van de termijnen van de bestuurder, als ook het rooster van rooster van aftreden van de Raad van Toezicht besproken.

Agenda en samenstelling Stichtingsraad

De Stichtingsraad kwam tweemaal online bijeen. In april zijn de jaarrekening 2019, de impact van corona, en het plan van aanpak naar aanleiding van de aanbevelingen strategische commissie, partnerarrangementen en acquisitie, aan de orde geweest. De najaarsvergadering (september) stond in het teken van werkprogramma en begroting 2021, de verduurzaming van de financiering, de stand van zaken m.b.t. de 3 kortlopende onderzoeken naar pensioen en corona en m.b.t. de uitwerkingsvragen van het pensioenakkoord. In beide vergaderingen is het rooster van aftreden besproken.

In december heeft de Stichtingsraad unaniem ingestemd met de voordracht van Roos Vermeij tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021.

Tot slot: dank

In september 2020 is Casper van Ewijk opgevolgd als bestuurder, maar Casper is nog wel verbonden als onderzoeker. In zijn rol als bestuurder heeft Casper ook in economisch lastige tijden steun weten te verwerven voor voldoende pensioenonderzoek. Onderzoek dat bovendien wordt gezien als gezaghebbend, hoogwaardig en toepassingsgericht, aldus de meest recente evaluaties van NWO en de partners uit 2018. Daarbij is de nadruk meer komen te liggen op de pensioendeelnemer en heeft er een verbreding van disciplines naast economie plaatsgevonden. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor de continuïteit van Netspar naar de toekomst.

Het bouwen aan ons netwerk en het ontmoeten van elkaar zijn altijd bouwstenen geweest voor het succes van Netspar. Op het moment van schrijven gaat dat nog niet zoals we dat het liefst zien maar gelukkig zien we ook bij Netspar hoe dit nieuwe creativiteit uitlokt. Dus of het nu online gaat of weer ‘fysiek’, aan die ontmoetingen tussen iedereen die van belang is bij het pensioendebat blijven wij ook het komend jaar werken. Zo geven we wetenschap meerwaarde en zo vergroten we de kwaliteit van en het draagvlak voor een goed geïnformeerd. Ik dank iedereen die daar samen met ons aan gewerkt heeft.

Ook in 2021 hopen we weer op onze partners te mogen rekenen. Dat wordt een belangrijk jaar. In 2021 bereidt Netspar immers met inbreng van onderzoekers en de sectorpartners een nieuw werkprogramma, inclusief onderzoekagenda, voor de periode 2023-2027 voor. Ook daarbij rekenen we weer op ieders talent, energie en inspiratie!

Wouter Bos
Voorzitter Raad van Toezicht

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners