“Onderzoek doet ertoe: zichtbare bijdrage van wetenschap aan de praktijk”

Bericht van de Netspar-directie

Een wereld in de greep van het coronavirus, laat zien hoe belangrijk wetenschappelijke feiten zijn. Nodig om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen, het virus in te dammen en deze crisis het hoofd te bieden. Maar ook nodig om deze enorm complexe situatie te duiden. De crisis laat zien dat in jaren opgebouwde kennis van nut is, maar dat er ook steeds nieuwe vragen opdoemen. In deze bijzondere tijd is onderzoek van het grootste belang. Dat geldt voor de hele maatschappij, maar ook zeker voor de pensioensector.
Een wereldwijde economische en gezondheidscrisis bestond in 2019 nog niet. Toch stond ook het afgelopen jaar voor de pensioensector al in het teken van beweging en veel nieuwe vragen. Voor Netspar gingen het nieuwe vierjarige werkprogramma en de onderzoeksagenda Netspar NexT van start. De toekomst van het pensioenstelsel staat daarin centraal. Bijzonder actueel, nu de noodzaak tot hervorming misschien nog wel groter is, en er een principeakkoord voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel ligt. De vragen rondom pensionering en de oude dag worden steeds breder en complexer. Thema’s als lifecycle planning, arbeidsmarktontwikkelingen, digitalisering en andere vormen van solidariteit spelen een belangrijke rol in ons toekomstige pensioenstelsel.

Casper van Ewijk
Algemeen directeur Netspar

De inbreng en expertise vanuit de wetenschap van Netspar-onderzoekers in diverse commissies is achter de schermen nuttig gebleken voor de uitwerking van het pensioenakkoord, waaraan in verschillende werkverbanden en door een stuurgroep invulling wordt gegeven.
Ook vóór de schermen maakte Netspar zich sterk om kennis vanuit de wetenschap te delen. Met het Dossier pensioenakkoord geven we een overzicht van het Netspar-onderzoek op de thema’s uit het akkoord. In samenwerking met economenvakblad ESB en PensioenPro brachten we de special Pensioenakkoord uit. Ook hierin staat de wetenschap centraal; diverse inzichten die kunnen helpen bij uitwerking van het akkoord in de praktijk. Als kennispartner heeft Netspar eraan bijgedragen dat de thema’s uit het akkoord vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

Verbinden

Ik ben er trots op dat we de waarde van wetenschap voor de praktijk centraal zetten. En dat we oog blijven houden voor verschillende belangen en zienswijzen. In 2019 organiseerden we een aantal bijzondere bijeenkomsten die bijdroegen aan het verbinden van wetenschap en praktijk:

  • Samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, organiseerden we in mei de conferentie Innovatie in Pensioencommunicatie voor 120 pensioenfondsbestuurders en andere professionals.
  • In juli organiseerden we de werkconferentie rond het pensioenakkoord, waarin we met experts aan de slag gingen met het identificeren van vragen voor de stuurgroep.
  • In november kwamen op uitnodiging van Netspar vertegenwoordigers van jongeren- en ouderenorganisaties bij elkaar om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en kennis te maken met Netspar-onderzoek.
Ben ik in beeld?

Verder slagen we er steeds beter in om onze wetenschappelijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zichtbaar te maken. Hierop hebben we in 2019 dan ook stevig ingezet, met verdere vernieuwing en professionalisering van communicatieactiviteiten. We organiseerden vijf interactieve webinars over onder meer pensioenbetrokkenheid, communicatie en de invulling van het nieuwe contract. Aan het eind van het jaar introduceerden we one pagers om onderzoekersresultaten laagdrempelig en beknopt – op 1A4 – voor een brede doelgroep te ontsluiten. Dit, tezamen met een proactief beleid en dankzij de inspanningen van een aantal kernonderzoekers, heeft geleid tot meer dan 100 vermeldingen van ons onderzoek in landelijke media. Onderzoek doet ertoe!

Dankwoord

Netspar wil voorbereid zijn op de vragen die gaan komen en kennis en inzichten bieden om de discussie van feiten te voorzien en te duiden wanneer zich vragen voordoen. Financiële en inhoudelijke steun vanuit de sector is daarbij onontbeerlijk. Een waardevolle beweging was dan ook dat we pensioenuitvoerder MN weer mochten verwelkomen in ons netwerk. De inspanningen, de betrokkenheid en het enthousiasme van onze partners, gremia, onderzoekers en staf hebben zichtbaar bijgedragen aan het succes van Netspar afgelopen jaar. Zij houden Netspar in beweging. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners