De rol van deeltijdpensioen bij geleidelijke uittreding en de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdragen in de ouderenzorg

Op woensdag 21 juni zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij het CPB in Den Haag over bovengenoemde ondewerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. De dagvoorzitter is Romke van der Veen

Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen
Jonneke Bolhaar en Daniel van Vuuren (beide CPB)
Samenvatting:
De arbeidsparticipatie van oudere werknemers neemt toe, evenals de effectieve pensioenleeftijd. De overgang van voltijd arbeidsparticipatie naar volledige uittreding uit de arbeidsmarkt kan op verschillende manieren gebeuren. Een van deze manieren, die in populariteit toeneemt, is een deeltijdpensioen. Deeltijdpensioen houdt in dat het aantal gewerkte uren per week wordt verlaagd als een tussentijdse stap naar volledige uittreding uit de arbeidsmarkt. Flexibele pensioenregelingen die de mogelijkheid bieden tot gedeeltelijke inning van toegezegde pensioenrechten, worden echter nauwelijks gebruikt. Wat is het toekomstperspectief van deze flexibele pensioenregelingen die de mogelijkheid bieden tot gedeeltelijke opname van toegezegde pensioenrechten?

Inkomens- en Vermogensafhankelijke eigen bijdragen in de ouderenzorg: een levensloopperspectief
Arjen Hussem (PGGM), Harry ter Rele (CPB) en Bram Wouterse (CPB)
Samenvatting:
Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdragen in de langdurige zorg: een levensloopperspectief In Nederland betalen mensen die gebruik maken van langdurige ouderenzorg een eigen bijdrage die afhangt van het inkomen en vermogen. Die vermogensafhankelijkheid staat ter discussie: sommige partijen pleiten voor afschaffing ervan, terwijl andere partijen juist pleiten voor het zwaarder meetellen van vermogen. Wij brengen de argumenten voor en tegen verhoging van de vermogensbijtelling kwalitatief in kaart. Ook brengen we kwantitatief de herverdelingseffecten in beeld tussen inkomensklassen, generaties en zorggebruikgroepen. Bij het oprekken van de grenzen kan op termijn tot circa de helft van de kosten van de ouderenzorg gefinancierd worden uit eigen bijdragen.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners