Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en Het zicht op individuele levensverwachting

Op donderdag 19 oktober zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Nationale Nederlanden in Rotterdam over bovengenoemde ondewerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Theo Nijman.

Uitwerking nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen
Jan de Kort (TiU), Michel Vellekoop (UvA) en Michael Visser (TiU)
Abstract:
In het pensioendebat dat momenteel gevoerd wordt binnen de SER wordt de nadruk gelegd op het ouderdomspensioen. In de praktijk wordt dat vaak aangeboden in combinatie met een nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu de contouren van een nieuw pensioencontract zichtbaar worden dringt de vraag zich op welke gevolgen de veranderingen in het ouderdomspensioen hebben voor deze gerelateerde regelingen, en of ook daar aanpassingen nodig zijn. In dit project zullen voor een aantal van zulke mogelijke aanpassingen diverse scenario’s doorgerekend worden, zodat de haalbaarheid en wenselijkheid van de geschetste alternatieven beter beoordeeld kunnen worden.

Beter zicht op individuele levensverwachting
Dorly Deeg, Maaike van der Noordt en Emiel Hoogendijk (VUMC)
Abstract
De mogelijke individualisering van het lang-levenrisico vereist dat individuen zicht hebben op hun eigen levensverwachting. Decennialang onderzoek naar individuele predictoren van langlevendheid wijst uit dat individuele verschillen in langlevendheid maar zeer matig kunnen worden verklaard. Bovendien kan de samenhang tussen specifieke predictoren en langlevendheid over de tijd veranderen, en kunnen nieuwe inzichten leiden tot betere predictoren, bijvoorbeeld biologische. Naast individuele factoren spelen ook maatschappelijke factoren een rol – met name veranderingen in de gezondheidszorg. Dit onderzoek richt zich op de voorspellende waarden van individuele- en maatschappelijke factoren voor de individuele levensverwachting en op veranderingen in die voorspellende waarden over 25 jaar, met speciale aandacht voor biologische factoren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners