Een duidelijk eigendomsbegrip & Het pensioencontract juridisch bekeken

Op woensdag 7 februari organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen over bovengenoemde onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden.

Het incomplete pensioencontract juridisch bekeken
Petra van Straten (RU)

Abstract:

Herziening van het pensioenstelsel vraagt om aanpassing van het pensioencontract.
Er wordt in dat verband vaak gesproken over het completer maken van het pensioencontract. De pensioengerelateerde (economische) literatuur benadrukt dat de incompleetheid van het pensioencontract met name is gelegen in de onduidelijkheid over het delen van risico’s zoals bijvoorbeeld in het geval van overschotten en tekorten. Op deze onderdelen kan het pensioencontract economisch completer worden gemaakt door ex ante afspraken te maken over de verdeling.

In dit paper wordt de juridische kant van een (in)complete pensioencontract geanalyseerd. Ik onderzoek of pensioencontracten, mede gelet op de zeer lange looptijd, juridisch compleet kunnen zijn. Doel van het onderzoek is om duidelijkheid te scheppen over de betekenis van de juridische en economische definitie van een (in)compleet pensioencontract.  Tot slot wil ik duidelijk maken wat de juridische gevolgen zijn van de keuze voor een economisch compleet pensioencontract.

Dit paper onderzoekt de juridische consequenties van een compleet pensioencontract bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Een groot deel van de (beroeps)bevolking is aangesloten bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.  Bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties (ook wel de sociale partners genoemd) de partijen die initieel het pensioencontract (de collectieve pensioenovereenkomst) ontwerpen. Vervolgens dragen sociale partners de uitvoering ervan op aan het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds.

Naar een duidelijk eigendomsbegrip
Jop Tangelder (RU)

Abstract:
Het begrip eigendom kan verwarring opleveren. Binnen de juridische wetenschap bestaan verschillende eigendomsbegrippen, die onderling verschillen. Ik maak onderscheid tussen de eigendomsdefinitie uit het Burgerlijk wetboek (1), de eigendomsdefinitie uit het EVRM (2), het Handvest (3) en het begrip economische eigendom (4).[1] Daarnaast wordt in de economische wetenschap ook een eigendomsdefinitie gehanteerd. Deze wijkt af van de vier hiervoor genoemde juridische begrippen. Ook de economische definitie zal onderzocht worden.

Extended abstract

[1] Het begrip economische eigendom is hier bedoeld als juridisch begrip. Dit komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de definitie van eigendom uit de economische wetenschap.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners