De deelnemersverhouding civielrechtelijk ontrafeld

  • Jop Tangelder Jop Tangelder

De in de Pensioenwet verankerde pensioendriehoek lijkt duidelijkheid te verschaffen over de verhoudingen tussen werkgever, deelnemer en pensioenuitvoerder. Dit was ten tijde van de invoering van de PW dan ook de bedoeling van de wetgever. Desondanks heeft de explicitering in de PW niet tot gevolg gehad dat alle onduidelijkheden, in het bijzonder die van civielrechtelijke aard, uit ons pensioenstelsel zijn verdwenen. Dit artikel is een verkenning naar de civielrechtelijke kwalificatie van de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag welke (mogelijke) gevolgen het heeft voor de pensioenopbouw en onderbrengingsplicht als het derdenbeding in de uitvoeringsovereenkomst niet (juist) tot stand komt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners